Trwa ładowanie...
d1jdpor
espi

ATLANTAPL - Raport kwartalny Q 4/2012

ATLANTAPL - Raport kwartalny Q 4/2012
Share
d1jdpor
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-01
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 210 247 218 631 50 375 52 808
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 080 14 010 1 217 3 384
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 64 12 994 15 3 139
Zysk (strata) netto 205 10 102 49 2 440
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 575 -17 148 2 055 -4 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 937 -4 772 -704 -1 153
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 068 20 931 -1 214 5 056
Przepływy pieniężne netto, razem 571 -989 137 -239
Aktywa razem 143 573 147 092 35 119 33 303
Zobowiązania długoterminowe 63 232 64 511 15 467 14 606
Zobowiązania krótkoterminowe 29 735 32 179 7 273 7 286
Kapitał własny 50 607 50 402 12 379 11 412
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 490 1 379
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 1,32 0,01 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,31 8,27 2,03 1,87
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie IV kw 2012_out.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 DARIUSZ MAZUR PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdpor

Podziel się opinią

Share
d1jdpor
d1jdpor