Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

ATLANTIS - Nabycie akcji własnych (84/2014)

ATLANTIS - Nabycie akcji własnych (84/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 66/2014 w dniu 30.10.2014 r. Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy 12.793.196 akcji własnych nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 17.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2014 z dnia 17.11.2014r. Zawiadomienie : ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000033281, NIP 5220000743, REGON 012246565, (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w
art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o: Nabyciu 12.793.196 Akcji Własnych Zawiadamiająca informuje, że w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwałą nr 6 na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 17.11.2014r., poza obrotem zorganizowanym Zawiadamiająca nabyła 12.793.196 akcji własnych, która to ilość stanowi 33,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji
własnych. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 12.793.196 akcji własnych, która to ilość stanowi 33,84 % % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zmniejszenie swojego zaangażowania w Spółce poprzez umorzenie nabytych akcji własnych objętych niniejszym zawiadomieniem. Zawiadamiająca informuje również, że objęte niniejszym zawiadomieniem akcje nabyte zostały w ramach prowadzonego przez Spółkę programu nabycia akcji własnych uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83