Trwa ładowanie...
d1zfy38
espi

ATLANTIS - Uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro...

ATLANTIS - Uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.03.2013r. (7/2013)
Share
d1zfy38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.03.2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku , informuje, że w dniu 26.02.2013r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, pisemny wniosek akcjonariusza Spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w pkt. 7 a porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.03.2013r. ? zmiana statutu , poprzez następujące zmiany statutu - dodanie w § 5 nowego pkt. 18 ) oraz skreślenie § 6 ust.6a i § 6 b Statutu Spółki . Wobec faktu, że wniosek akcjonariusza spełnia wszelkie wymogi prawno ? formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20.03.2013r. nie zmieni się i będzie następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 7.Podjęcie uchwał w sprawach: a.Zamiany statutu Spółki b.Ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. c.Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie proponowane zmiany Statutu . Poniżej Zarząd wskazuje wszystkie proponowane zmiany Statutu: I.Proponuje się zmianę treści § 5 Statutu Spółki w dotychczasowej treści: §5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) organizacji procesów inwestycyjnych
obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)---------- 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)----------- 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)-------------------------------------------- 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)----------------------------------------------- 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)---------------------------------------------------------------- 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)------------------------------------------------------- 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)-------------------------------------- 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)----------------------------------------------- 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)--------------------------------------------- 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD
70.12.Z)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)------------------- 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)--------------- 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)----------------------------------------------------------------------------- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)---------------------- 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)----------------------------------- 17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)-------------------------------- Na treść następującą - zmiana treści § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 18 ) : §5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest
działalność gospodarcza, w zakresie:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)---------- 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)----------- 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)-------------------------------------------- 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)----------------------------------------------- 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)---------------------------------------------------------------- 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)------------------------------------------------------- 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)-------------------------------------- 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)----------------------------------------------- 9)
prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)--------------------------------------------- 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)------------------- 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)--------------- 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)----------------------------------------------------------------------------- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)---------------------- 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)----------------------------------- 17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD
70.20.Z)-------------------------------- 18 ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)" II.Proponuje się zmianę treści § 6 ust.6 i § 6 ust.6.2 , oraz skreślenie § 6 ust.6.3 Statutu Spółki w dotychczasowej treści: § 6 "6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: -------------------- 1)5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ------------------------------------------------------------------------------- 2)1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, --------------------------------------------------------------- 3)561 (słownie: pięćset
sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C, --- 4)399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ---------------------------- 5)5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,---------- 6)1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F----------- 7)27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów)akcji serii I---------------------------------------------------------------------------------- 8)1.260.000 ( słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych )_ 9)84.000.000 ( osiemdziesiąt cztery miliony )akcji serii K_________ 10) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii L 6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.------------------------------- 6.3 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek
akcjonariusza.---------------------------------------------------------------------- - na treść następującą: § 6 "6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: -------------------- 1)5.140.000 ( słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A. 2)1.860.000 ( słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B 3)400.000 (słownie: czterysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C," 4)5.000.000 ( słownie :pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D 5)1.180.000 ( słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 6)27.160.000 ( słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
I 7)1.260.000 ( słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J 8)84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K 9)252.000.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii L" 6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela." Skreśleniu ulega § 6 ust.6.3 III .Proponuje się skreślenie całości § 6 ust.6a i § 6 b Statutu Spółki w dotychczasowej treści: 6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie do 26 listopada 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 2.842.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 8.120.000 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy). 6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału
docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej. 6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego." §6b 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 88.200.000 ( osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,35 zł (zero złotych trzydzieści pięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 252 000 000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ). 3. Akcje serii L obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku. 5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 4. 6.
Prawo objęcia Akcji Serii L może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r Projekt uchwały nr 5 NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 20 marca 2013 r. złożony przez Akcjonariusza UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia: §1 Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że : a.zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 poprzez dodanie jako kolejnego , nowego pkt. 18) treści następującej "18 ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)" b.zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6 .2 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasowa treść oraz nadaje się mu treść następującą : § 6 "6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto
trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: -------------------- 1)5.140.000 ( słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A. 2)1.860.000 ( słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B 3)400.000 (słownie: czterysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C," 4)5.000.000 ( słownie :pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D 5)1.180.000 ( słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 6)27.160.000 ( słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I 7)1.260.000 ( słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J 8)84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony )
akcji zwykłych na okaziciela serii K 9)252.000.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii L" 6.2Akcje spółki są akcjami na okaziciela.------------------------------- c.Skreśla się treść § 6 ust.6.3 , § 6 ust.6a i § 6b Statutu Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zfy38

Podziel się opinią

Share
d1zfy38
d1zfy38