Trwa ładowanie...
d7ves8j

ATLANTIS - Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego w...

ATLANTIS - Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) (5/2013)

Share
d7ves8j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku, informuje iż w dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012 roku , o którym Emitent poinformował raportem bieżącym Nr 44/2012 z dnia 11.10.2012 r. Pełna treść otrzymanego zobowiązania poniżej. PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZOBOWIĄZANIA AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A. w Płocku złożonego w dniu 11.10.2012r. w dniu 31.01.2013r. w Płocku, DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143, REGON: 143234023, NIP: 7743206398, reprezentowana przez: Małgorzatę Patrowicz ? Prezes Zarządu,
zwaną dalej Akcjonariuszem wobec ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281, REGON: 012246565, NIP: 5220000743, zwaną dalej ATLANTIS 1.Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 1.Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ATLANTIS S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności. 2.Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników
ustanawianych przez Akcjonariusza 3.Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza. 4.Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. " 2.Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A." z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ves8j

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j