Trwa ładowanie...
d1b22em

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych emitent...

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych emitenta (3/2013)

Share
d1b22em

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka"), na podstawie art. 56 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ustęp 1 punkt 24) w związku z § 30 punkt 18) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że zostało otwarte postępowanie likwidacyjne następujących jednostek zależnych od Spółki: 1)Amiti Exclusiv Investment s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w dniu 31 stycznia 2013 r. 2)ATL Collosseum s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w dniu 31 stycznia 2013 r. 3)Craiova Mall Investitii s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w dniu 31 stycznia 2013 r. 4)Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji w dniu 1 lutego 2013 r. Rada
Dyrektorów Spółki informuje, że: I.Wnioski o otwarcie postępowań likwidacyjnych Amiti Exclusiv Investment s.r.l., ATL Collosseum s.r.l. oraz Craiova Mall Investitii s.r.l. zostały złożone do Sądu prowadzącego Rejestr Handlowy w Bukareszcie (Oficiul Registrul Comertului -Tribunalul Municipiu Bucuresti) w dniu 31 stycznia 2013 r. Likwidacja powyżej wymienionych spółek odbywa się zgodnie z prawem Rumunii bez likwidatora wyznaczonego w trybie art. 227.(1).d) prawa 31/1990 dotyczącego spółek. II.W dniu 1 lutego 2013 r. Atlas Estates Investment B.V. ? jedyny wspólnik Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji podjął uchwałę o rozwiązaniu Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji i powołaniu Pana Costas Christoforou jako likwidatora. Niezbędne dokumenty związane z likwidacją zostały złożone w dniu 1 lutego 2013 r. w Cypryjskim Ministerstwie Handlu i Turystyki, Departamencie Rejestru Spółek. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 5 ustęp 1 punkt 24) w związku z § 30 punkt 18) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, Pozycja 259). Information on the opening of the voluntary liquidation of the issuer?s subsidiaries The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the ?Company"), in compliance with art. 56 item 1 point 2) of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 and in compliance with § 5 item 1 point 24) in connection with § 30 point 18) of the Regulation of the Minister of Finance in Poland dated 19 February 2009 on current and interim
reports published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of non ? member states announces that liquidation proceedings of the following Company?s subsidiaries were opened: 1)Amiti Exclusiv Investment s.r.l. with registered seat in Bucharest on 31 January 2013. 2)ATL Collosseum s.r.l. with registered seat in Bucharest on 31 January 2013. 3)Craiova Mall Investitii s.r.l. with registered seat in Bucharest on 31 January 2013. 4)Darenisto Limited with registered seat in Nicosia on 1 February 2013. The Board of Directors of the Company announces that: I.The motions on the opening of the liquidation proceedings of Amiti Exclusiv Investment s.r.l., ATL Collosseum s.r.l. and Craiova Mall Investitii s.r.l. were filled with the Trade Registry of the Court of Bucharest (Oficiul Registrul Comertului -Tribunalul Municipiu Bucuresti) on 31 January 2013. Liquidation proceedings of the Amiti Exclusiv Investment s.r.l., ATL Collosseum
s.r.l. and Craiova Mall Investitii s.r.l. having their registered seat in Bucharest are carried out in accordance with Romanian law without liquidator appointed under art. 221.(1).d) of law no. 31/1990 regarding the companies. II.On 1 February 2013 Atlas Estates Investment B.V. ? the only shareholder of Darenisto Limited with its registered seat in Nicosia resolved to wind up Darenisto Limited and to appoint Mr Costas Christoforou as the liquidator. Necessary documents related to the liquidation of Darenisto Limited were filled on 1 February 2013 with the Cypriot Ministry of Commerce Industry and Tourism, Department of the Registrar of Companies and Official Receiver. Legal basis: art. 56 item 1 point 2) of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439) and §5 item 1 point 24) in connection with §30 point 18) of the Regulation of the Minister
of Finance in Poland, dated 19 February 2009 on current and interim reports published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of non ? member states (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport biezacy Nr 3 2013 likwidacja Amiti, Collosseum, Craiova.pdf | Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych emitenta | | | | | | | | | |
| | Current report no 3 2013 liquidation of Amiti Collosseum Craiova.pdf | Information on the opening of the voluntary liquidation of the issuer?s subsidiaries | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b22em

| | | ATLAS ESTATES LIMITED | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLAS ESTATES LTD | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | GY1 3HB | | St. Peter Port, Guernsey | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Martello Court, Admiral Park | | PO Box 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 208 07 00 | | +48 22 208 07 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | InvestorRelations@atlasestates.com | | www.atlasestates.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | N/A | | N/A | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Andrew Fox Chairman
2013-02-01 Guy Indig Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b22em

Podziel się opinią

Share
d1b22em
d1b22em