Trwa ładowanie...
d2kwt1b

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...

ATLAS ESTATES LTD - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki Atlas Estates Limited (33/2010)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki Atlas Estates Limited | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym na podstawie § 25 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2010 roku Komitet Audytu (Audit Commitee), jako organ Spółki uprawniony do podejmowania decyzji w tym zakresie dokonał ponownego wyboru spółki BDO LLP z siedzibą w Londynie, adres: 55 Baker Street, London W1U 7EU, podmiotu zarejestrowanego w Anglii i Walii za numerem OC305127, świadczącym usługi na podstawie upoważnienia wydanego przez Urząd Usług Finansowych (Financial Services Authority) ("BDO") na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w roku 2010.BDO było podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009, w
szczególności w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych, sprawdzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz usług doradztwa podatkowego.Umowa z BDO zostanie zawarta na okres jednego roku.Podstawa prawna: § 25 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)Information on the appointment of the auditor of financial statements of Atlas Estates LimitedThe Board of Directors of Atlas Estates Limited (the?Company"), in compliance with § 25 in connection with § 5 item 1 point 19 Regulation of the Minister of Finance in Poland dated 19 February 2009 on current and interim reports published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of non-member states (?Regulation") is pleased to announce that on 14 December 2010 the Audit Committee of the Company as the body authorized to make such decision re-appointed the partnership BDO LLP, address: 55 Baker Street, London W1U 7EU, a limited liability partnership registered in England and Wales (with registered number OC305127) authorized and regulated by the Financial Services Authority to conduct investment business (?BDO") as the auditor of the financial reports of the Company for the year 2010.BDO was the auditor of the Company for 2009 and its scope of services consisted of: audit of individual and consolidated annual statements, review of individual and consolidated financial statements and tax services.The agreement with BDO is to be signed for the one year period.Legal basis: § 25 in connection with § 5 item 1 point 19 Regulation of the Minister of Finance in Poland dated 19 February 2009 on current and interim reports published by
issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of non-member states( Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2010.12.15 Raport bieżący nr 33 BDO.docx | | | | | | | | | | |
| | 2010.12.15 Current report no 33 BDO.docx | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | ATLAS ESTATES LIMITED | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLAS ESTATES LTD | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | GY13HB | | St. Peter Port | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PO Box 119, Martello Court, Admiral Park | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0048 22 208 07 01 | | 0048 22 208 07 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | InvestroRelations@atlasestatesltd.com | | www.atlasestates.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrew Fox Chairman

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b