Trwa ładowanie...
dln563a
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (40/2014)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (40/2014)
Share
dln563a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 7 października 2014 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX umowy na łączną szacunkową wartość 6.255.268,72 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 72/100). Umową o największej wartości jest zlecenie udzielone przez Atrem S.A. (Zamawiający) spółce EDA ? SERWIS Sp. z o. o. (Wykonawca) w dniu 27 maja 2014 r., przedmiotem, której jest wykonanie przebudowy orurowania tłoczni Hołowczyce II z wyłączeniem zakupu i dostawy armatury w ramach inwestycji pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce?. Termin realizacji przedmiotu zlecenia został określony do dnia 30 czerwca 2014 r. Wartość wynagrodzenia EDA-SERWIS Sp. z o. o. za wykonanie prac objętych zleceniem ustalona zostało w wysokości 1.462.822,74 zł netto (słownie: jeden
milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 74/100). Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakończenia Inwestycji. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: ? za niewykonanie zleconych prac w terminie lub nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie ? kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT potrącona została kaucja gwarancyjna w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto. Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw.
z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a