Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (57/2011)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (57/2011)
Share
d3sqnzi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 55/2011, informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku Wykonawca- Konsorcjum w składzie CJR Polska Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum)- Contrast Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) zawarło z Zamawiającym- spółką Energia Wiatrowa Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach umowę na wykonanie zadania pn: "Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów". Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony do dnia 3 grudnia 2012 roku. Wykonawca udziela gwarancji na okres : a) trzydziestu sześciu (36) miesięcy na wykonane drogi, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, b) pięciu (5) lat na fundamenty turbin oraz ścianę oporową, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót; c) trzydziestu sześciu (36) miesięcy na prace elektryczne wraz ze stacją GPZ, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z następujących tytułów: (a) za niedotrzymanie poszczególnych
terminów wykonania Głównych Etapów Robót, w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania każdego z Głównych Etapów Robót, (b) za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie w wysokości 0,15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia. (c) za każde nieuprawnione ujawnienie przez Wykonawcę przekazanej informacji poufnej w wysokości 1.000.000,00 zł. (d) za niewypełnienie zobowiązań wynikających z kontraktów z Podwykonawcami oraz za zawarcie kontraktów z Podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5% wartości tychże płatności lub kontraktów. (e) w sytuacji nagminnego, bądź rażącego łamania przepisów BHP, w tym w szczególności zachowań stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób na Wykonawcę może być nałożona kara umowna w wysokości 4.000,00 zł. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów
ogólnych Kodeksu cywilnego Zgodnie z umową wykonawczą do umowy konsorcjum z dnia 30 listopada 2011 r. zawartą pomiędzy spółką zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) oraz CJR Polska Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) wynagrodzenie Contrast Sp. z o. o. z tytułu wykonania prac w ramach w/w zadania zostało określone na kwotę 20.856.500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 0/100). Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w formie gwarancji bankowej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Lidera Konsorcjum. Partner Konsorcjum zobowiązany będzie do zwrotu Liderowi Konsorcjum części kosztów zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości proporcjonalnej do udziału zakresu robót Partnera. Umowę uznano za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych Spółki. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi