Trwa ładowanie...
d25vjds

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Arbud-Nieruchomości sp. z o.o. (16/2013)

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Arbud-Nieruchomości sp. z o.o. (16/2013)

Share
d25vjds

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Arbud-Nieruchomości sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku została zawarta umowa z Arbud-Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku [dalej: Arbud]. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie w dwóch etapach tj. do dnia 31.03.2013r. (I etap) oraz 30.09.2013r. (II etap) sieci okablowania strukturalnego w budynkach biurowych Euro Office Park w Gdańsku. Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.299.900,00 zł netto, płatne w terminie 30 dni od złożenia częściowych faktur Vat raz w miesiącu oraz faktury Vat końcowej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji. Wykonywany system okablowania objęty jest 20-letnią gwarancją producenta. Spółka udziela gwarancji na wykonane prace oraz użyte do nich materiały i urządzenia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru. Niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw, Arbud ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Spółki, gdy: - opóźnienia w realizacji robót przekroczą 14 dni pomimo wcześniejszego wezwania; - nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca 7 dni roboczych i roboty nie zostaną wznowione po pierwszym wezwaniu; - Spółka nie rozpocznie realizacji prac w ciągu 7 dni roboczych; - Spółka nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje roboty wadliwie i w terminie 7 dni od pisemnego wezwania nie zrealizuje działań, aby zapewnić niewadliwe wykonanie robót. Arbud jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Spółki jeżeli opóźnienie w realizacji zobowiązań, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do usunięcia określonych nieprawidłowości, wynosi co najmniej 21 dni roboczych. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia Umowy Spółce nie
przysługuje wynagrodzenie za wykonany element przedmiotu Umowy. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu Umowy lub terminów usunięcia wad i usterek Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona, strona odpowiedzialna zapłaci odstępującemu kare umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do strat rzeczywistych. Zamówienie zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25vjds

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-02-28 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25vjds

Podziel się opinią

Share
d25vjds
d25vjds