Trwa ładowanie...
d3lh0wb

BAKALLAND S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Bakalland S.A. (3...

BAKALLAND S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Bakalland S.A. (31/2013)

Share
d3lh0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | mr | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Bakalland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 roku, Zarząd Spółki powziął wiadomość o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia zgodnie z którym dokonano wpisu obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki stosownie do treści uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lutego 2013 roku (RB nr 3/2013), a także wpisu Pawła Głowniaka jako członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu Spółki. Stosownie do treści § 15 Rozporządzenia Zarząd Spółki wskazuje, iż: 1) po rejestracji wskazanego wyżej obniżenia kapitał zakładowy
Spółki wynosi 1.963.203 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) złote i dzieli się na 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. 2) zmianie uległa struktura akcji w ten sposób, iż zmniejszeniu uległa liczba akcji serii E i z uwzględnieniem obniżenia wynosi 1.132.030 (zmniejszenie liczby akcji o 338.020); w pozostałym zakresie struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. 3) uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści). Stosownie do treści § 18 Rozporządzenia Zarząd Spółki wskazuje, iż: 1) obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej nastąpiło poprzez umorzenie 338.020 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 2) liczba głosów przypadająca na
umorzone akcje wynosiła 338.020. 3) umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariuszy, którzy zbyli akcje Spółki w ramach Programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr nr 4/II/2011 z dnia 8 września 2011 roku. 4) umorzeniu uległy akcje własne nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie (z uwzględnieniem kosztu nabycia akcji własnych) 1.299.710,25 złotych. 5) kapitał zakładowy Spółki po umorzeniu akcji wynosi 1.963.203 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) złote, zaś ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści). Ponadto Zarząd Spółki, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia wskazuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa następująca treść: "1. Kapitał zakładowy wynosi
1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220, c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780, d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050." została zastąpiona treścią poniższą: 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.963.203 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy
złote) i dzieli się na 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220 c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54780 d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, e) 1.132.030 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.132.030." Stosownie do treści § 38 ust. pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Zarząd składa w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany § 9 Statutu zarejestrowanej przez Sąd. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Bakalland tekst jednolity.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezees Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb