Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramiczny ... - EBI

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w klasach HSP oraz ISP przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A. (8/2015)
Share
d1ras5r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w klasach HSP oraz ISP przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 18 marca 2015 roku, spółka zależna od Emitenta, Baltic Ceramics S.A. realizująca projekt budowy pierwszej w Unii Europejskiej fabryki proppantów ceramicznych, materiału stosowanego przy wydobyciu węglowodorów, poinformowała o możliwości zwiększenia potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w dwóch podstawowych klasach: HSP i ISP. Istotne znaczenie ma tu odkrycie w Polsce dużych zasobów złóż tight gas, w formacjach piaskowca, które wymagają stosowania proppantów ceramicznych o wysokiej (?HSP?) i średniej (?ISP?) wytrzymałości. Proppanty wysokiej wytrzymałości są wytwarzane ze spiekanych boksytów. Ten rodzaj proppantów cechuje się najwyższym ciężarem właściwym, wynoszącym znacznie ponad 3,0 g/cm3. Charakteryzują się również wysoką wytrzymałością do ok. 14 000 psi, co umożliwia ich zastosowanie w bardzo głębokich odwiertach. Proppanty o średniej wytrzymałości w porównaniu do piasku są bardziej odporne na ściskanie i wytrzymują
ciśnienie do 12 000 psi. Zazwyczaj są wykorzystywane do odwiertów o średniej głębokości, zarówno podczas wydobycia gazu jak i ropy. Wymienione klasy proppantów ceramicznych, tj. HSP i ISP, obok lekkich proppantów ceramicznych (?LWP?) będą oferowane przez Baltic Ceramics S.A. w nowym zakładzie produkcyjnym. Rynkowe ceny proppantów ceramicznych premium w ww. kategoriach kształtują się na poziomie: HSP około - 800 USD/tonę, ISP około ? 700 USD/tonę, a LPW około ? 550 USD/tonę. Zużycie proppantów ceramicznych na jeden odwiert waha się w zależności od wielu czynników i może wynieść od 500 do nawet 3.000 ton. Moce produkcyjne Baltic Ceramics S.A. kształtować się będą na poziomie 60.000 ton rocznie. Informacja o odkryciu znacznych zasobów złóż tight gas została opublikowana w raporcie Państwowego Instytutu Geologicznego o ?Zasobach Gazu Zamkniętego w Polsce? z dnia 17 marca 2015 r. Według raportu o ?Zasobach Gazu Zamkniętego? na terytorium Polski znajdują się trzy wielkie i bardzo perspektywiczne kompleksy
geologiczne. Zlokalizowane są one w strefie poznańsko-kaliskiej, wielkopolsko- śląskiej i w zachodniej części basenu bałtyckiego. Tight gas w polskiej nomenklaturze nazywany gazem zamkniętym lub zaciśniętym, pod względem chemicznym i fizycznym nie różni się od naturalnego gazu ziemnego. Różnica pomiędzy gazem konwencjonalnym a gazem zamkniętym jest tylko w sposobie jego występowania i wydobycia. Gaz konwencjonalny występuje w przestrzeniach porowych skałach zbiornikowych (piaskowcach, wapieniach i in.). Przestrzenie te są ze sobą połączone co umożliwia przemieszczanie się gazu w złożu. Gaz zamknięty różni się od gazu konwencjonalnego głównie przepuszczalnością skał, czyli zdolnością do przemieszczania gazu przez skałę zbiornikową. Gaz, który występuje w tych złożach występuje w tych samych skałach (piaskowcach, wapieniach i in.), co gaz w złożach konwencjonalnych jednak na skutek procesów geologicznych został on zamknięty, czyli uwięziony w mikroskopijnych przestrzeniach porowych, które nie są ze sobą
połączone. Ogranicza to przepuszczalność skały i powoduje, iż do wykonanego odwiertu nie może dopłynąć wystarczająca ilość gazu. Aby taki odwiert uznać za ekonomicznie opłacalny do eksploatacji należy rozbić strukturę skały, działając ciśnieniem oraz proppantami o wytrzymałości wyższej od skały piaskowej. Główną skałą, w której w Polsce występuje gaz zamknięty jest piaskowiec wieku permskiego, inaczej zwany czerwonym spągowcem oraz piaski wieku karbońskiego i kambryjskiego. Całkowita objętość gazu w tych skałach (zasoby geologiczne) mieści się w przedziale 1 528 ? 1995 mld m3. Przy obecnej technologii nie jesteśmy w stanie wydobyć całości tych złóż. Według raportu PIG najbardziej realny współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi 10% wartości zasobów geologicznych, czyli około 153 -200 mld m3 gazu. Dla porównania zasoby gazu konwencjonalnego w udokumentowanych złożach w Polsce wynoszą 134 mld m3. Powyższe założenie Emitent uznaje za bardzo ostrożne, gdyż dzięki ostatnim postępom w technologii
wiertniczej, głównie dzięki unowocześnianiu szczelinowania hydraulicznego i odwiertów poziomych współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi obecnie nawet 25%. Gaz typu zamkniętego nie jest w przeciwieństwie do gazu z łupków nowością na świecie i w Europie. W Stanach Zjednoczonych gaz ten eksploatowany jest od kilkudziesięciu lat, i był rozwijany wcześniej niż gaz z łupków. Gaz pochodzący z tego typu skał stanowi aż 30% całkowitego wydobycia gazu w USA. Również w Europie, między innymi w Niemczech, Holandii, Danii i Rosji jest on wydobywany od 20 lat. Warto dodać, iż w Niemczech jest on wydobywany z podobnych wiekowo jak i strukturalnie skał wieku permskiego zwanych czerwonym spągowcem, jakie występują w Polsce. Technologia wydobycia gazu zamkniętego jest bardzo podobna jak w przypadku gazu z łupków. Aby udostępnić takie złoże należy wykonać odwiert pionowy, następnie z niego odwiert poziomy i przeprowadzić proces szczelinowania hydraulicznego. Proces wykonania szczelinowania hydraulicznego w tym
przypadku jest prostszy niż w skałach łupkowych. Piaskowce są twardymi (mało plastycznymi) skałami, które łatwiej można szczelinować niż łupki. Warto dodać, iż w Polsce jednym z głównych powodów przeszkadzających w eksploatacji gazu z łupków jest właśnie zbyt duża plastyczność skał. W przypadku piaskowców podczas szczelinowania hydraulicznego powstaje rozległa sieć spękań, która jednak po zmniejszeniu ciśnienia ulega zamknięciu, jeśli nie zastosuje się odpowiednich proppantów, w tym głównie proppantów ceramicznych. Piaskowce zawierające gaz zamknięty w Polsce występują na głębokości od 1 800 do 6 000 m p.p.t. Ciśnienie, jakie musi być wykorzystane do procesu szczelinowania odpowiada od 5 000 do nawet 12 000 psi. Oznacza to, że głównymi proppantami, jakie powinny być wykorzystywane w tego typu odwiertach są proppanty ceramiczne HSP oraz ISP, gdyż tylko one mogą wytrzymać takie ciśnienie nie ulegając zgnieceniu, przez co ograniczona zostałaby przewodność (zdolność do przemieszczania gazu wewnątrz szczeliny).
Wspomniana twardość skał, jakimi są piaskowce również odgrywa tu bardzo ważną rolę, gdyż przy takiej skale inaczej rozkładane są naciski sił oddziaływujących na proppanty wewnątrz szczeliny (punktowy kontakt z proppantem ? taki kontakt przy łupkach jest większy dzięki plastyczności skał). Dobór odpowiednich proppantów, jest więc kluczowym zagadnieniem przy tych skałach. Występowanie w Polsce złóż gazu zaciśniętego potwierdzano już wcześniej podczas prowadzenia prac poszukiwawczych węglowodorów i innych surowców. Jednym z przykładów było odkrycie złoża Siekierki-Trze oraz Pniewy, które są przykładem tego typu złóż. Innym przykładem na występowanie tight gas były odkrycia przy odwiertach nad rozpoznaniem złóż miedzi w KGHM. Wielokrotnie natrafiano tam na wystąpienia gazu w odwiertach rozpoznawczych. Emitent ocenia, iż opublikowana przez PIG informacja o występowaniu w Polsce znacznych zasobów gazu zamkniętego potencjalnie wpływa na możliwość zwiększenia produkcji proppantów ceramicznych HSP i ISP przez Baltic
Ceramics S.A. i ich sprzedaży także na rynku krajowym. Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r