Trwa ładowanie...
d1pn8p3

BALTONA S.A. - Raport roczny R 2014

BALTONA S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 201 007 171 855 47 982 40 811
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej 306 (2 002) 73 (475)
(Strata)/Zysk brutto 1 406 1 893 336 450
(Strata)/Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 1 406 1 588 336 377
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (447) (1 289) (107) (306)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 111) (8 188) (1 459) (1 944)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (149) 7 871 (36) 1 869
Przepływy pieniężne netto, razem (6 707) (1 606) (1 601) (381)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 11 093 11 159 11 093 11 159
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 39 000 11 100 39 000 11100
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2014 ORAZ 31.12.2013
Aktywa razem 80 650 66 281 18 922 15 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 784 40 928 12 853 9 869
Zobowiązania długoterminowe 12 431 10 660 2 917 2 570
Zobowiązania krótkoterminowe 42 353 30 268 9 937 7 298
Kapitał własny 25 866 25 353 6 068 6 113
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 660 679
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,30 2,27 0,54 0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,29 2,27 0,54 0,55
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe PHZ Baltona SA
PHZ Baltona - audit report 2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta PHZ Baltona SA
Jednostkowe sprawozdanie z działalności 2014.pdf Sprawozdanie z działalności PHZ Baltona SA
List do akcjonariuszy jednostkowe 2014.pdf Pismo Zarządu do Akcjonariuszy PHZ Baltona SA
2015-03-20_Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w PHZ Baltona SA w 2014 r.pdf Sprawozdanie ze stosowania ładu korporacyjnego PHZ Baltona SA
2015-03-20_Oświadczenie Zarządu_PHZ Baltona SA.pdf Oświadczenie Zarządu PHZ Baltona SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2015-03-20 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Michał Kacprzak Główny Księgowy Michał Kacprzak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3