Trwa ładowanie...
d4khidk

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (3/2015)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (3/2015)

Share
d4khidk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2015 roku nastąpiła emisja 1.392.000 sztuk obligacji serii BGK0219S011A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego. Cel emisji obligacji: Nie został określony Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500187 Wielkość emisji: 1.392.000.000 PLN Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania: Emitent wykupi obligacje w kwocie równej
wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 luty 2019 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0219S011A. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 19 sierpień 2015r., 19 luty 2016r., 19 sierpień 2016r., 19 luty 2017r., 19 sierpień 2017r., 19 luty 2018r., 19 sierpień 2018r., 19 luty 2019r. Jeżeli płatność przypada w dniu, który nie jest dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW SA Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość
zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 39,7 mld PLN Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 52,6 mld PLN Dane umożliwiąjące potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Issue of bonds Pursuant to Article 5, paragraph 1, point 11 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent, Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that today, i.e. on 19 February 2015 it issued 1.392.000 Series BGK0219S011A bonds (each having a par value of PLN 1.000) Purpose of the issue: Not specified. Specification of the issued bonds: Unsecured bearer bonds with book-entry form, registered at Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. under code ISIN PL0000500187. Size of issue: PLN 1.392.000.000 Par value and issue price: PLN 1.000 Terms of redemption and payment of interest: The redemption of the bonds by the Issuer shall be effected through a payment of the amount equal to par value of the Bonds at the maturity date, i.e. on 19 February 2019. The Issuer shall make payments in arrears,
on each interest payment date, of interest on the par value of the Bonds at a rate in accordance with the conditions for issuance of the Series BGK0219S011A Bonds. Interest payments dates are: 19 August 2015, 19 February 2016, 19 August 2016, 19 February 2017, 19 August 2017, 19 February 2018, 19 August 2018, 19 February 2019. If the due date for any payment is not a working day, then the payment shall be made on the first working day following the non-working day. All payments shall be effected through KDPW S.A. The amount and form of the security and the name of an entity providing the security: Unsecured Bonds. The value of the outstanding liabilities on the last day of the quarter preceding the disclosure of the bond offer and the outlook of the Issuer's liabilities until the complete redemption of the offered bonds: The value of the Issuer's outstanding liabilities as of 31 December 2014 amounts to PLN 39,7 bln. The outlook of the Issuer's liabilities until the complete redemption of bonds is PLN 52,6
bln. Information enabling potential buyers of bonds to understand the results of the project to be financed with the bond issue and the Issuer's ability to meet the obligations arising from the bonds, if the project has been defined: Not applicable. Rules for converting the value of benefits in kind into cash benefits: Not applicable. | | |
| | | | |

d4khidk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | SekretariatDS@bgk.pl | | bgk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Mariusz Grab Dyrektor Zarządzający
2015-02-19 Izabela Klajnberg Naczelnik - Departament Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4khidk

Podziel się opinią

Share
d4khidk
d4khidk