Trwa ładowanie...
d36d9ov

Bank Millennium: Portugalczycy nie planują sprzedaży

Mil­len­nium BCP, naj­więk­szy no­to­wa­ny na gieł­dzie bank Por­tu­ga­lii, uwa­ża Bank Mil­len­nium za swo­ją stra­te­gicz­ną in­we­sty­cję i nie za­mie­rza go sprze­da­wać – za­de­kla­ro­wał pre­zes ban­ku Car­los San­tos Fer­re­ira, cy­to­wa­ny przez agen­cję Reu­ters.
Share
Bank Millennium: Portugalczycy nie planują sprzedaży
Źródło: Wikipedia, Fot: ndt
d36d9ov

Po­gło­ski o tym, że w związ­ku kło­po­ta­mi go­spo­dar­ki por­tu­gal­skiej Bank Millennium mo­że zo­stać sprze­da­ny, po­ja­wia­ły się już od kil­ku mie­się­cy. W ubie­głym ty­go­dniu agen­cja Reu­ters po­in­for­mo­wa­ła, po­wo­łu­jąc się na ano­ni­mo­we źró­dła zwią­za­ne z ban­kiem, że por­tu­gal­ski in­we­stor roz­wa­ża moż­li­wość sprze­da­ży pa­kie­tu kon­tro­l­ne­go w pol­skim Mil­len­nium.

Po tych spe­ku­la­cjach po­ja­wi­li się już po­ten­cjal­ni kup­cy. Go­to­wość do prze­ana­li­zo­wa­nia ewen­tu­al­nej oka­zji do prze­ję­cia ban­ku wy­ra­zi­ła m.in. Ali­cja Kor­na­sie­wicz, pre­zes Pe­kao.

Ban­kow­cy i ana­li­ty­cy są prze­ko­na­ni, że bę­dzie fa­la kon­so­li­da­cji w sek­to­rze ban­ko­wym, w wy­ni­ku zmian sy­tu­acji w za­gra­nicz­nych spół­kach, któ­re są głów­ny­mi in­we­sto­ra­mi pol­skich ban­ków.

d36d9ov

W ubie­głym ro­ku na sprze­daż zo­stał wy­sta­wio­ny Bank Za­chod­ni WBK, któ­ry ma być prze­ję­ty przez hiszpański bank San­tan­der, a ostat­nio au­striac­ki Ra­if­fe­isen pod­pi­sał umo­wę kup­na pa­kie­tu 70 proc. udzia­łów w Po­lban­ku, pol­skim od­dzia­le grec­kie­go Eu­ro­ban­ku EFG.

Mil­len­nium był naj­czę­ściej wy­mie­nia­ny ja­ko ko­lej­ny kandydat do prze­ję­cia. Por­tu­gal­ski in­we­stor uci­na spe­ku­la­cje.

– Mil­len­nium BCP nie upo­waż­ni­ło ni­ko­go do sprze­da­ży ca­ło­ści ani czę­ści Ban­ku Mil­len­nium – do­dał Fer­re­ira.

Na­to­miast nie wy­klu­czył sprze­da­ży pa­kie­tu mniej­szo­ścio­we­go w przy­szło­ści, ale dodał, że nie jest to spra­wa na dziś.

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov