Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Share
d34i5qe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 027 119 2 319 176 480 007 552 869
Przychody z tytułu prowizji 522 326 493 352 123 683 117 610
Przychody operacyjne 1 527 405 1 482 712 361 679 353 464
Wynik działalności operacyjnej 496 445 430 193 117 555 102 554
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 494 704 433 991 117 142 103 459
Wynik finansowy po opodatkowaniu 392 762 346 316 93 003 82 558
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 373 104 88 463 88 348 21 089
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 256 047 2 790 937 771 009 665 333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 301 930 -1 072 730 -545 081 -255 729
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -218 553 2 821 -51 752 672
Przepływy pieniężne netto, razem 735 564 1 721 028 174 176 410 277
Aktywa razem 58 101 526 52 742 499 13 780 216 12 901 154
Zobowiązania wobec banków 2 528 519 2 491 745 599 701 609 497
Zobowiązania wobec klientów 45 228 053 41 434 077 10 726 953 10 135 042
Kapitał własny 5 197 274 4 824 170 1 232 662 1 180 023
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 287 721 296 736
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,28 3,98 1,02 0,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,28 3,98 1,02 0,97
Współczynnik wypłacalności 14,85% 14,45% 14,85% 14,45%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 0,29 0,08 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 0,29 0,08 0,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Porównywalne dane bilansowe (pkt. XII-XX oraz XXIII) zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2012. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 1.01.2012 do 30.09.2012.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MILLENNIUM3Q13PL.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-10-28
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe