Trwa ładowanie...
d1fq1jp
d1fq1jp
espi

BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (21/2013)

BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (21/2013)
Share
d1fq1jp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o dywidendzie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok: 1) kwotę 2.202.123.585,26 zł z zysku netto Banku za 2012 r. (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100 ) przeznacza się na dywidendę, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,39 złotego, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 74,95 % zysku netto Banku za 2012r., 3) na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 262.470.034 akcji, 4) dzień dywidendy został wyznaczony na 21 czerwca 2013 roku, dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 8 lipca 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION12.06.2013 - Report 21/2013: Information on dividendManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs, that on 12 th June, 2013 the Ordinary General Meeting of the Bank made the Resolution regarding the dividend payment for year 2012:1) the amount of 2,202,123,585.26 PLN from net profit of Bank for 2012 (say: two billion two hundred and two million one hundred twenty-three thousand five hundred eighty-five 26/100 PLN) is allocated as dividend,2) the dividend value per on one share amount 8.39 PLN, which translates into dividend pay-out rate of 74.95 % of the net profit of the Bank for 2012,3) on day of convening of the Ordinary General Meeting convening total number of shares amounted to 262.470.034 shares,4) the date of dividend's day has been fixed on 21th June 2013 and the dividend's pay-out day has been fixed on 8th July 2013.Legal base:§ 38 sect. 2 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical
information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country (Journal of Law No 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d1fq1jp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-06-12 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku
2013-06-12 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-06-12 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq1jp

Podziel się opinią

Share
d1fq1jp
d1fq1jp