Trwa ładowanie...
d3h88d0
espi
16-11-2010 17:46

BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (70/2010)

BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (70/2010)

d3h88d0
d3h88d0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. otrzymał informację, że w dniu 15 listopada 2010 r. na podstawie Wyciągu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 3.790 akcji zwykłych na okaziciela serii G Banku Pekao S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczone kodem ISIN PLPEKAO0016.W wyniku emisji 3.790 akcji serii G na okaziciela kapitał zakładowy Banku został podwyższony o kwotę 3.790 złotych. Kapitał zakładowy Banku wynosi obecnie 262.364.326 złotych i dzieli się na:- 137.650.000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 7.690.000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 10.630.632 akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 9.777.571 akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 373.644 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 621.411 akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł
każda;- 497.669 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 359.840 akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;- 94.763.559 akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda;Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi obecnie 262.364.326 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć).Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji na rachunkach nabywców w dniu 15 listopada 2010 roku 3.790 akcji serii G na okaziciela wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
dniu 17 września 2003 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym 107/2003 z dnia 19 września 2003 r.Podstawa prawna:Par. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz Par.5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 70/2010: Registration of SeriesG Shares and Increase of Share Capital of the BankTheManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”)hereby informs, that on the 16th of November 2010, it receivedinformation that on the 15th of November 2010, on the basis of theStatement of National Depository for Securities (“KDPW”), 3.790 Series GOrdinary Bearer Shares of Bank Pekao S.A., with nominal value of PLN1.00 (one) each and marked under the code ISIN“PLPEKAO0016” wereregistered.The share capital of the Bank was increased by thetotal amount of PLN 3.790 as a result of 3.790 Series G Ordinary BearerShares issue. The share capital of the Bank currently amounts to PLN262.364.326 and divides into:- 137.650.000 Series A Ordinary BearerShares with nominal value of PLN 1.00 (one) each- 7.690.000 Series BOrdinary Bearer Shares with nominal value of PLN 1.00 (one) each-10.630.632 Series C Ordinary Bearer Shares with nominal value of PLN1.00 (one) each- 9.777.571 Series D
Ordinary Bearer Shares withnominal value of PLN 1.00 (one) each- 373.644 Series E OrdinaryBearer Shares with nominal value of PLN 1.00 (one) each- 621.411Series F Ordinary Bearer Shares with nominal value of PLN 1.00 (one) each-497.669 Series G Ordinary Bearer Shares with nominal value of PLN 1.00(one) each- 359.840 Series H Ordinary Bearer Shares with nominalvalue of PLN 1.00 (one) each- 94.763.559 Series I Ordinary BearerShares with nominal value of PLN 1.00 (one) eachThe total numberof votes at the Bank's General Meeting is 262.364.326 (two hundred sixtytwo million three hundred sixty four thousand three hundred twenty six).Increasewas conducted as a result of registration on buyers’ accounts on the15th of November 2010 of 3.790 Series G Ordinary Bearer Shares, issuedwithin the framework of the conditional share capital increase on thebase of Resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of BankPolska Kasa Opieki Spółka Akcyjna conducted on the 25th of July, 2003 onconditional increase of the
share capital, exclusion of the pre-emptiverights on the Series F and G shares of the Bank and amendment to theStatute of the Bank.Bank’s conditional share capital increasewas registered by Warsaw District Court, XIX Economic Division of theNational Court Registry on the 17th of September 2003, which wasreported by Bank in current report 107/2003 dated 19th of September 2003.Legalbasis:Section 34 subsection 1 clause 1 and Section 5 subsection 1clause 9 of the Finance Minister’s Ordinance of the 19th of February2009 regarding current and periodic reports published by the issuers ofsecurities and the rules of equal treatment of the information requiredby the laws of non-member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h88d0

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku
2010-11-16 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2010-11-16 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h88d0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3h88d0