Trwa ładowanie...
d3gvnvc

BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez B...

BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank (2/2013)

Share
d3gvnvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 08 stycznia 2013 roku, Bank umorzył łącznie 7.820 (słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia) sztuk obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"), nabytych od osoby uczestniczącej w Programie Motywacyjnym, zgodnie z pkt. 2.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D, ustalonych uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r., na jej wniosek o przedterminowy wykup, w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii G Banku wynikającego z Obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12 w zw. z § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 2/2013: Redemption of Bonds with priority rights to take up shares issued by BankManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informs, that on the 08th of January 2013 Bank redeemed totally 7.820 (in words: seven thousand eight hundred twenty) Series D Bonds with priority rights to take up Bank’s Ordinary Bearer Series G Shares (“Bonds”), issued by the Bank on the base of Resolution No. 6 of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Extraordinary General Meeting of Shareholders on the 25th of July, 2003 concerning issuance of Series A, B, C and D registered Bonds with priority rights to take up Bank’s shares, exclusion of pre-emptive right Bank’s shares series F and G and exclusion of pre-emptive rights of registered bonds series A, B, C and D with priority rights to Bank’s shares, as a part of execution of Motivation Program for the members of management bodies, managers and employees of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna capital group, key for
implementation of Bank’s strategy, created by the Resolution No. 5 of Extraordinary General Meeting of Shareholders on the 25th of July, 2003 (“Motivation Program”), purchased from person participating in Motivation Program, in accordance with p. 2.8.1. of Conditions of Series D Bonds Issue, adopted by Resolution of Management Board of Bank No. 40/III/05 dated the 30th of March 2005, following his/her motion for early repurchase, in accordance with execution of priority rights to take up Bank’s Series G Shares resulting from Bonds.Legal basis:Section 5 subsection 1 clause 12 in connection with section 18 of the Finance Minister’s Ordinance of the 19th of February 2009 regarding current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |

d3gvnvc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-01-08 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-01-08 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gvnvc

Podziel się opinią

Share
d3gvnvc
d3gvnvc