Trwa ładowanie...
d1ddjv8

BANK POCZTOWY - Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartały 2014 r. (27/2014) - EBI

BANK POCZTOWY - Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za III kwartały 2014 r. (po przeglądzie przez biegłego rewidenta). (27/2014)

Share
d1ddjv8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za III kwartały 2014 r. (po przeglądzie przez biegłego rewidenta). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartały 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2014 r.: Skonsolidowane kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom: 5 321 mln zł (wobec 5 018 mln zł na 30.09.2013 r., wzrost o 6% r/r), w tym: - kredyty i pożyczki udzielone osobom fizycznym, w tym kredyty w rachunku bieżącym: 4 381 mln zł (wobec 3 961 mln zł na 30.09.2013 r., wzrost o 10.6% r/r), - kredyty i pożyczki udzielone klientom instytucjonalnym i instytucjom samorządowym, w tym kredyty w rachunku bieżącym: 940 mln zł (wobec 1 057 mln zł na 30.09.2013 r., spadek o 11% r/r). Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów: 5 925 mln zł (wobec 5 421 mln zł na 30.09.2013 r., wzrost o 9,3% r/r), w tym: - zobowiązania wobec klientów indywidualnych 4 406 mln zł (wobec 4 004 mln zł na 30.09.2013 r., wzrost o 10% r/r), - zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych i sektora budżetowego: 1 519 mln zł (wobec 1 417 mln zł na
30.09.2013 r., wzrost o 7,2% r/r). Skonsolidowane aktywa razem: 7 028 mln zł (wobec 6 431 mln zł na 30.09.2013 r., wzrost o 9% r/r). Skonsolidowany rachunek zysków i strat za III kwartały 2014 r.: Skonsolidowany wynik na działalności bankowej: 255 mln zł (wobec 216 mln zł za III kwartały 2013 r., wzrost o 18,1% r/r). Skonsolidowany zysk netto: 34,6 mln zł (wobec 18,8 mln zł za III kwartały 2013 r., wzrost o 84,0% r/r). Wskaźniki: Skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za III kwartały 2014 r.: 11,2% (wobec 6,7% za III kwartały 2013 r.). Skonsolidowany wskaźnik koszty/dochody (C/I) za III kwartały 2014 r.: 64,9% (wobec 74,8% za III kwartały 2013 r.). Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2014 r.: 13,2% (wobec 13,2% na 30.09.2013 r.). Jednostkowy współczynnik Tier 1 na dzień 30.09.2014 r.: 9,8% (wobec 9,7% na 30.09.2013 r.). W związku z wprowadzonymi w 2013 roku zmianami zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu produktów bancassurance dane w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat za 2013 rok zostały przekształcone i doprowadzone do porównywalności. Wartości CAR, Tier 1 wg stanu na 30.09.2014 r. wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia CRR Bank nie jest zobowiązany do spełnienia norm adekwatności kapitałowej na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Dane jednostkowe. Wartości CAR, Tier 1 wg stanu na 30.09.2013 r. zostały wyliczone zgodnie z wymogami Uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ddjv8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bogus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ddjv8

Podziel się opinią

Share
d1ddjv8
d1ddjv8