Trwa ładowanie...
d2oyh7g

BANKBPH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BANKBPH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2oyh7g

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | | | |
| | Przychody z tytułu odsetek | 1 302 639 | 1 538 190 | 310 944 | 365 279 | |
| | Przychody z tytułu prowizji | 507 302 | 610 076 | 121 095 | 144 877 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 171 561 | 264 903 | 40 952 | 62 907 | |
| | Zysk za okres przypadający na akcjonariuszy Banku | 111 805 | 192 383 | 26 688 | 45 686 | |
| | Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | | | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -374 388 | 2 797 901 | -89 367 | 664 426 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -81 415 | -93 156 | -19 434 | -22 122 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -710 077 | -1 538 225 | -169 498 | -365 287 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -1 165 880 | 1 166 520 | -278 299 | 277 017 | |
| | Wskaźniki rynkowe | | | | | |
| | Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł / EUR) | 1,46 | 2,51 | 0,35 | 0,60 | |
| | Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy spółki (w zł / EUR) | 1,46 | 2,51 | 0,35 | 0,60 | |
| | Liczba akcji | 76 667 911 | 76 667 911 | 76 667 911 | 76 667 911 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 65,70 | 64,29 | 15,41 | 15,50 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 65,70 | 64,29 | 15,41 | 15,50 | |
| | Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | | | | | |
| | Aktywa razem | 31 606 640 | 33 003 963 | 7 415 395 | 7 958 132 | |
| | Zobowiązania wobec banków | 503 818 | 314 780 | 118 203 | 75 902 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 12 460 053 | 13 361 090 | 2 923 317 | 3 221 713 | |
| | Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 037 084 | 4 928 966 | 1 181 776 | 1 188 505 | |
| | Kapitał niekontrolujący | 30 328 | 31 103 | 7 115 | 7 500 | |
| | Kapitał podstawowy | 383 340 | 383 340 | 89 937 | 92 433 | |
| | Liczba akcji | 76 667 911 | 76 667 911 | 76 667 911 | 76 667 911 | |
| | Adekwatność kapitałowa | | | | | |
| | Współczynnik wypłacalności (%) | 16,75* | 16,42 | 16,75* | 16,42 | |
| | | | | | | |
| | Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. przeliczono na EUR według następujących zasad: - wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 31.12.2014 r. – 4,2623; na 31.12.2013 r. – 4,1472; - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk za okres na jedną akcję – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca: 2014 r. – 4,1893; 2013 r. – 4,2110. * Współczynnik wypłacalności został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. |
| | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH za 2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku BPH za 2014 rok
Grupa Banku BPH Sprawozdanie Zarządu z działalności 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH za 2014 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH 2014__PL.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2014 roku
Grupa Banku BPH List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu Banku do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Banku BPH
Opinia i Raport Grupa Banku BPH.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Banku BPH

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BPH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-175 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | płk. Jana Pałubickiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | bph.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6750000384 | | 350535626 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2015-03-19 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2015-03-19 Mariusz Bondarczuk Wiceprezes Zarządu Mariusz Bondarczuk
2015-03-19 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2015-03-19 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2015-03-19 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2015-03-19 Mathias Seidel Wiceprezes Zarządu Mathias Seidel
2015-03-19 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2015-03-19 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2015-03-19 Mariusz Bondarczuk Wiceprezes Zarządu Mariusz Bondarczuk
2015-03-19 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2015-03-19 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2015-03-19 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2015-03-19 Mathias Seidel Wiceprezes Zarządu Mathias Seidel
2015-03-19 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

Podziel się opinią

Share
d2oyh7g
d2oyh7g