Trwa ładowanie...
di57f3a
gieŁda

Bankier.pl SA nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 39/2008
powziął informację o otrzymaniu od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informacji o następującej...

Share
di57f3a

Raport bieżący 39/2008 powziął informację o otrzymaniu od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informacji o następującej treści:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji, rozliczonych w dniu 2 czerwca 2008 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Bankier.pl S.A. Jednocześnie wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji w liczbie powodującej wzrost udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Bankier.pl S.A. o więcej niż 2%. Wcześniej wymienione Fundusze posiadały 17,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A.

Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Funduszy znajdowało się 1 389 870 akcji spółki, co stanowi 19,24% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1 389 870 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 19,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A. W dniu 2 czerwca 2008 roku na rachunkach papierów wartościowych Funduszy znajdowały się łącznie 1 482 610 akcji, co stanowi 20,52% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1 482 610 głosów, co stanowi 20,52% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr. 146, poz. 1546, ze zm.) zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK AIB Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z nabyciami akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.

Podstawa prawna art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

kom espi abs/

di57f3a

Podziel się opinią

Share
di57f3a
di57f3a