Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

BARLINEK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

BARLINEK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
d4hcuia
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 488 931 438 493 120 983 109 550
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 670 29 716 5 115 7 424
Zysk (strata) brutto -15 182 14 941 -3 757 3 733
Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -17 097 13 081 -4 231 3 268
Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej 5 145 10 197 1 273 2 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 891 34 163 10 861 8 535
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 268 -14 731 -7 242 -3 680
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 311 -11 802 -3 294 -2 949
Przepływy pieniężne netto, razem 1 312 7 630 325 1 906
Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,12 0,09 -0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,12 0,09 -0,03 0,02
Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 0,07 0,01 0,02
Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 0,07 0,01 0,02
Aktywa, razem 1 097 000 1 001 267 248 685 252 826
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 751 228 658 593 170 300 166 299
Zobowiązania długoterminowe 287 795 251 739 65 242 63 566
Zobowiązania krótkoterminowe 463 433 406 854 105 058 102 733
Kapitał własny 345 772 342 674 78 385 86 527
Kapitał zakładowy 145 170 145 170 32 909 36 656
Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,38 2,36 0,54 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,38 2,36 0,54 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 419 985 358 910 103 922 89 667
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 017 482 -2 231 120
Zysk (strata) brutto 2 460 -2 228 609 -557
Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej 1 226 -3 144 303 -785
Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej 1 772 -6 746 438 -1 685
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 159 25 106 -5 483 6 272
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 308 -10 938 -2 551 -2 733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 240 -13 768 7 730 -3 440
Przepływy pieniężne netto, razem -1 227 400 -304 100
Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,02 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,02 0,00 -0,01
Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,05 0,00 -0,01
Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,05 0,00 -0,01
Aktywa, razem 737 355 635 134 167 155 160 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 469 888 368 762 106 522 93 115
Zobowiązania długoterminowe 99 246 47 041 22 499 11 878
Zobowiązania krótkoterminowe 370 642 321 721 84 023 81 237
Kapitał własny 267 467 266 372 60 634 67 261
Kapitał zakładowy 145 170 145 170 32 909 36 656
Liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 145 170 000 145 170 000 145 170 000 145 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,84 1,83 0,42 0,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,84 1,83 0,42 0,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2011 z dnia 2011-12-01 o treści:
Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku przekazanym w dniu 14 listopada 2011 r. wystąpiły błędy pisarskie w zakresie określonym w załączniku do niniejszego raportu. W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.
Plik Opis
Dane korygowane do raportu za III kwartał 2011r Barlinek.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SprawozdanieGrupaKapitałowaBarlinekIIIkw2011r - skorygowany.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-12-01
BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)
d4hcuia

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Paweł Wrona Prezes Zarządu Paweł Wrona
2011-12-01 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz
2011-12-01 Marek Janke Członek Zarządu Marek Janke

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia