Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej (7/2013)

BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej (7/2013)
Share
d2bif8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Barlinek S.A. (zwany dalej "Emitentem") informuje, że powziął wiadomość o podpisaniu w dniu wczorajszym aneksu do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 04 grudnia 2006 roku zawartej pomiędzy Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, ul. Przemysłowa 1 (podmiot zależny od Barlinek S.A.) jako Kredytobiorcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca") (Raport bieżący nr 65/2006 z dnia 05 grudnia 2006 roku). Na mocy aneksu termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony do dnia 25 maja 2013r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)
d2bif8a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski
2013-02-27 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a