Trwa ładowanie...
d3qyk3m

BBI CAPITAL NFI SA - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki BBI Capita...

BBI CAPITAL NFI SA - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o. (3/2011)

Share
d3qyk3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (dalej jako "BBI"; "Spółka Przejmująca"), z siedzibą w Warszawie, 00-688 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000020690, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pałucka 3, 60-604 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań?Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000203318 ("Atvertin", "Spółka Przejmowana").Połączenie spółek Atvertin z BBI Capital NFI odbywa się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) poprzez przejęcie spółki Atvertin. W
związku z tym, że BBI jest jedynym akcjonariuszem Atvertin, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI oraz emisji nowych akcji Spółki.Zgodnie z art. 504 § 2 Ksh Zarząd spółki BBI informuje, iż Plan połączenia BBI Capital NFI S.A. z Atvertin Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z wymogami art. 498 i art. 499 Ksh został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 z dnia 11 stycznia 2011 roku poz. 306, oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 49/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku.Zarząd spółki BBI Capital NFI S.A. informuje jednocześnie, iż w terminie jednego miesiąca począwszy od 11 stycznia 2011 roku, akcjonariusze będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki BBI Capital NFI S.A. przy ulicy E. Plater 28, 00-688 Warszawa w godzinach od 9.00 do 17.00 (w dni robocze) z Planem połączenia wraz z następującymi załącznikami:1. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A.2. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Atvertin Sp. z o.o.3. Ustalenie wartości majątku Atvertin Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 30 listopada 2010 roku4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym BBICapital NFI S.A. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Atvertin Sp. z o.o. sporządzone do celów połączenia na dzień 30 listopada 2010 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.Z uwagi na to iż, spółka Atvertin jest spółką jednoosobową BBI Capital NFI SA, mając na względzie art. 516 § 5 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych brak jest obowiązku sporządzania sprawozdania Zarządu przewidzianego w art. 501 Ksh jak również brak jest obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego oraz sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Ksh.O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w
którego porządku obrad przewidywane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Spółka Przejmująca powiadomi stosowanie do przepisów Ksh. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-988 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@nfi7.com.pl | | nfi7.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Krzysztof NowińskiMarek Piątkowski Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

Podziel się opinią

Share
d3qyk3m
d3qyk3m