Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI CAPITAL NFI SA (9/2...

BBI CAPITAL NFI SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI CAPITAL NFI SA (9/2011)
Share
d2sacgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lutego 2011 roku.Uchwała Nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."z siedzibą w Warszawie ("Spółka")z dnia 15 lutego 2011 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana
Grzegorza Maja.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24.810.689 akcji, które stanowią 48,27 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689, głosów "za" oddano 24.810.689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.UZASADNIENIEKonieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.Uchwała Nr 2Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."z
siedzibą w Warszawie ("Spółka")z dnia 15 lutego 2011 rokuw sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1.Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: .1) otwarcie walnego zgromadzenia;2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4) sporządzenie listy obecności;5) przyjęcie porządku obrad;6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą z Poznaniu;7) zamknięcie walnego zgromadzenia.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24.810.689 akcji co stanowi 48,27% wszystkich akcji, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689. Głosów "za" oddano 24.810.689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.UZASADNIENIEPrawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych
porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.Uchwała Nr 3Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:"BBI CAPITAL NFI S.A."z siedzibą w Warszawie ("Spółka")z dnia 15 lutego 2011 rokuw sprawie połączenia Spółki ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:1. połączenie BBI Capital NFI Spółka Akcyjna ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy w wysokości 11.138.100 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 z dnia 11 stycznia 2011 roku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na BBI Capital NFI S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516
§ 6 Kodeksu spółek handlowych;2) z uwagi na fakt, iż BBI Capital NFI S.A. jest jedynym akcjonariuszem Atvertin Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI Capital NFI S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;3) nie przewiduje się zmiany Statutu BBI Capital NFI S.A. w związku z połączeniem;4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez BBI Capital NFI S.A. żadne prawa akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Atvertin Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują akcjonariusze oraz osoby szczególnie uprawnione;5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24.810.689 akcji co stanowi 48,27% wszystkich akcji, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689. Głosów "za" oddano 24.810.689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.UZASADNIENIEZgodnie z art. 506 § 1 i 2 Ksh łączenie się spółek
wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów. Planowanepołączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Celem planowanego połączenia jest likwidacja struktury Atvertin i przeniesienie jej aktywów, w tym przede wszystkim posiadanych akcji spółki Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie (33,84% w kapitale C2A i 27,91% w głosach na NWZ). Spółka Atvertin została powołana do budowy i obsługi systemów POS TV (reklama w obiektach handlowych na nośnikach elektronicznych). Po dokonanym już przeniesieniu całości majątku Atvertin na spółkę Call2Action S.A., która będzie kontynuować działalność w zakresie POS TV, nie ma ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania spółki jako osobnego bytu prawnego. Planowane połączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Dzięki połączeniu spółek nastąpi uporządkowanie
części aktywów BBI Capital NFI S.A. i bardziej efektywna organizacja.Atvertin Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej i w chwili obecnej pełni rolę spółki o charakterze SPV (Special Purpose Vehicle).Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Krzysztof NowińskiMarek Piątkowski Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx