Trwa ładowanie...
d2tixim
d2tixim
espi

BEDZIN - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2014 roku. (67/2014)

BEDZIN - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2014 roku. (67/2014)
Share
d2tixim
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu okresowego SA-Q3/2014, którego termin w raporcie bieżącym nr 07/2014 z dnia 22.01.2014 określony był na dzień 07.11.2014 roku. Raport okresowy SA-Q3/2014 zostanie przekazany do publicznej wiadomości 14 listopada 2014 roku, ponadto zostanie przekazany raport skonsolidowany - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Podstawa prawna: § 101 oraz 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małob?dzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
d2tixim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2014-11-03 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tixim

Podziel się opinią

Share
d2tixim
d2tixim