Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

BEST III NS FIZ - Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B (29/2014) - EBI

BEST III NS FIZ - Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B (29/2014)
Share
d45sdtf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (?Emitent?), informuje o wyznaczeniu planowanego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Emitenta na 28 listopada 2014 r. Zgodnie z pkt 10.5.1 Warunków Emisji Obligacji serii I oraz serii J wyemitowanych przez Emitenta (?Warunki Emisji?), BEST TFI S.A. szacuje, iż kwota przeznaczona na wykup certyfikatów inwestycyjnych serii B wyniesie nie więcej niż 5.000.000 zł. Suma kwoty określonej powyżej oraz kwot przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych, wskazanych w poprzednich raportach bieżących Emitenta dotyczących wykupu certyfikatów inwestycyjnych Emitenta, przekracza kwotę 39.000.000 zł, o której mowa w pkt 10.5.5 Warunków Emisji, zatem zgodnie z pkt 10.5.2 oraz pkt 10.5.6. Warunków Emisji Obligatariuszom przysługuje prawo do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów
Inwestycyjnych w łącznej kwocie nie wyższej niż 5.000.000 zł. Jednocześnie Emitent informuje iż, w celu realizacji prawa do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z pkt 10.5.2 Warunków Emisji, Obligatariusz powinien w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 r., doręczyć Emitentowi oraz podmiotom prowadzącym Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji. Zgodnie z pkt 10.3.1 Warunków Emisji, stosowanego odpowiednio na podstawie pkt 10.5.2 Warunków Emisji, dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: 1. wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu; 2. dostarczyć dokument wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) potwierdzający, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz 3.
przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania). Zgodnie z pkt 10.5.4 Warunków Emisji, Dniem Ustalenia Prawa do świadczenia z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji jest 14 listopada 2014 r., Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 24 listopada 2014 r. Zgodnie z pkt 10.5.6 Warunków Emisji, Żądanie Wcześniejszego Wykupu może dotyczyć wszystkich Obligacji serii I i J lub części Obligacji serii I i J, przy czym w każdym przypadku wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych wartość wykupu Obligacji serii I i J nie może przekroczyć kwoty podanej przez Emitenta przeznaczonej na wykup certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku otrzymania przez Emitenta Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii I lub serii J na kwotę wyższą niż ogłoszona przez Emitenta,
Obligacje serii I i serii J będą wykupywane proporcjonalnie zgodnie z zasadami redukcji określonymi w Regulacjach KDPW. Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji, z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Obligatariuszom, poza Kwotą Odsetek i Należnością Główną nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zgodnie z pkt 10.5.3 Warunków Emisji, w przypadku złożenia skutecznego Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji, wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Zachmielewski Pełnomocnik
Jarosław Galiński Pelnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf