Trwa ładowanie...
dn4so4w

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

Share
dn4so4w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 576 32 977 8 015 7 831
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 881 5 096 688 1 210
Zysk (strata) brutto 0 2 823 0 670
Zysk (strata) netto 0 2 337 0 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -902 -6 819 -215 -1 619
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 155 -1 483 -514 -352
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 045 7 111 1 920 1 689
Przepływy pieniężne netto, razem 4 989 -1 192 1 191 -283
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 840 97 709 26 474 23 560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 351 39 221 12 752 9 457
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 140 20 750 4 725 5 003
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 713 15 733 5 563 3 794
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 489 58 489 13 722 14 103
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 3 856 1 038 930
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 38 560 410 44 260 410 38 560 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,06 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,06 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,53 0,60 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,53 0,60 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-26
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-029 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNIWERSYTECKA 10
(ulica) (numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25) +48 (81) 533 80 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
712-25-91-951 431249645
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 49 915 49 098 44 419 44 044
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 957 1 044 886 1 014
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 42 716 42 141 38 362 37 357
Należności długoterminowe 1 780 1 998 1 605 1 771
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 1 780 1 998 1 605 1 771
Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063 1 213
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063 1 213
w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063 1 213
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 400 2 852 2 503 2 688
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 824 1 797 1 560 2 125
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 576 1 055 943 563
Aktywa obrotowe 62 925 75 352 53 290 53 719
Zapasy 46 407 47 516 45 878 45 554
Należności krótkoterminowe 10 007 7 079 6 105 7 089
Od jednostek powiązanych 2 504 325 140 173
Od pozostałych jednostek 7 504 6 753 5 965 6 916
Inwestycje krótkoterminowe 5 884 19 293 1 026 113
Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 884 19 293 1 026 113
w jednostkach powiązanych 68 0 199 60
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 816 19 293 827 53
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 626 1 465 281 962
A k t y w a r a z e m 112 840 124 450 97 709 97 763
PASYWA
Kapitał własny 58 489 56 495 58 489 46 577
Kapitał zakładowy 4 426 4 426 3 856 3 856
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027 46 197
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 570 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 964 -2 964 -5 301 -5 301
Zysk (strata) netto 0 -1 994 2 337 1 825
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 351 67 955 39 221 51 186
Rezerwy na zobowiązania 1 302 1 633 903 2 085
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312 132 104 47
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 371 806 628 561
długoterminowa 293 256 256 333
krótkoterminowa 78 551 372 228
Pozostałe rezerwy 620 694 172 1 476
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 620 694 172 1 476
Zobowiązania długoterminowe 20 140 21 585 20 750 15 795
Wobec jednostek powiązanych 463 602 0 1 775
Wobec pozostałych jednostek 19 677 20 983 20 750 14 020
Zobowiązania krótkoterminowe 23 713 23 262 15 733 31 627
Wobec jednostek powiązanych 457 2 210 1 723 10 102
Wobec pozostałych jednostek 23 245 20 965 14 010 21 525
Fundusze specjalne 11 88 0 1
Rozliczenia międzyokresowe 9 196 21 475 1 834 1 678
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 9 196 21 475 1 834 1 678
długoterminowe 9 100 21 379 1 748 1 142
krótkoterminowe 96 96 86 536
P a s y w a r a z e m 112 840 124 450 97 709 97 763
Wartość księgowa 112 840 124 450 97 709 97 763
Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 38 560 410 38 560 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,81 2,53 2,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 38 560 410 38 560 410
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,81 2,53 2,54
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe 1 815 11 209
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 000
otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 815 1 290
otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 815 1 290
Zobowiązania warunkowe 171 266 79 306
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085
udzielonych gwarancji i poręczeń 1 085 1 085
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 115 141 78 221
udzielonych gwarancji i poręczeń 115 141 78 221
Inne (z tytułu) 55 040 4 730
Pozycje pozabilansowe, razem 173 081 95 326
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od do 4 kwartał / 2013 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 842 33 576 9 334 32 977
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 835 33 458 9 258 32 875
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 118 76 102
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 445 17 445 3 954 14 304
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 441 17 436 3 888 14 226
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 9 65 78
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 397 16 130 5 380 18 673
Koszty sprzedaży 1 125 3 814 411 2 248
Koszty ogólnego zarządu 2 279 8 585 2 841 10 475
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 993 3 731 2 129 5 950
Pozostałe przychody operacyjne 132 384 112 414
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 13 4 4
Dotacje 24 181 -11 86
Inne przychody operacyjne 95 191 119 324
Pozostałe koszty operacyjne 148 1 234 1 057 1 268
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -2 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -595 265 545 547
Inne koszty operacyjne 743 969 513 721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 977 2 881 1 183 5 096
Przychody finansowe 69 75 19 87
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 75 75 19 86
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne -5 0 0 1
Koszty finansowe 844 2 956 725 2 360
Odsetki w tym: 724 2 431 776 2 278
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 40 421 0 0
Inne 80 104 -51 82
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 203 0 477 2 823
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 2 203 0 477 2 823
Podatek dochodowy 208 0 -35 486
część bieżąca 0 0 0 0
część odroczona 0 0 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 994 0 512 2 337
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 994 0 512 2 337
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752 38 560 410 38 560 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00 0,01 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752 38 560 410 38 560 410
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00 0,01 0,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 56 495 58 489 41 266 44 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 56 495 58 489 41 266 44 752
Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856 3 856 3 856
Zmiany kapitału zakładowego 0 570 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 570 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 570 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 3 856 3 856
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 46 197 46 197
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 10 830 10 830
zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 830 10 830
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 10 830 10 830
z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027 57 027
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570 570 570
zwiększenia (z tytułu) 0 0 570 570
zmniejszenia (z tytułu) 0 570 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 570 570
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 301 -5 301 -5 301 -5 301
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 10 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 10 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -5 301 -5 301
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -5 301 -5 301
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 2 337 2 337 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 975 -2 975 -5 301 -5 301
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 964 -2 964 -5 301 -5 301
Wynik netto 0 0 2 337 2 337
zysk netto 0 0 2 337 2 337
strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 58 489 58 489 58 489 58 489
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58 489 58 489 58 489 58 489
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 994 0 512 2 337
Korekty razem -600 -902 -7 093 -9 156
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 672 2 251 491 1 756
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 456 1 456 631 1 038
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -118 -4 -4
Zmiana stanu rezerw -331 399 -1 181 -903
Zmiana stanu zapasów 1 108 -529 -324 -2 850
Zmiana stanu należności -2 997 -3 971 515 -943
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -552 823 -7 594 -7 354
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 43 -1 213 372 104
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 395 -902 -6 582 -6 819
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy -49 1 668 11 41
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 518 0 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 11 11
Z aktywów finansowych, w tym: -49 150 0 30
w jednostkach powiązanych 0 150 0 30
zbycie aktywów finansowych -49 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 150 0 30
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 760 3 823 -116 1 524
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 760 3 823 -116 1 524
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -809 -2 155 127 -1 483
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 4 396 40 793 14 003 17 214
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 3 966 3 966
Kredyty i pożyczki 3 406 20 440 10 037 13 248
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 990 20 353 0 0
Wydatki 18 459 32 748 6 773 10 103
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 3 946 16 395 6 467 7 977
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 302 1 752 270 1 236
Odsetki 1 407 1 407 202 608
Inne wydatki finansowe 12 803 13 195 -166 281
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 063 8 045 7 230 7 111
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 477 4 989 775 -1 192
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 477 4 989 775 -1 192
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 19 293 827 53 2 019
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 816 5 816 827 827
o ograniczonej możliwości dysponowania -13 035 5 502 549 551
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Raport kwartalny IVQ 2014.pdf Raport kwartalny IVQ 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w