Trwa ładowanie...
d3fyi38
espi

BIOTON - Informacje przekazane BIOTON S.A. przez Biolek Sp. z o.o. (59/2011)

BIOTON - Informacje przekazane BIOTON S.A. przez Biolek Sp. z o.o. (59/2011)
Share
d3fyi38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje przekazane BIOTON S.A. przez Biolek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2011 z dnia 31.08.2011 r. ("Raport"), że w dniu 01.12.2011 r. Spółka otrzymała od spółki Biolek Sp z o.o. ("Biolek") informacje o: 1. zawarciu w dniu 30.11.2011 r. przez Biolek z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co. Ltd z siedzibą w Pekinie w Chinach ("Beijing Smile") aneksu do umowy dystrybucyjnej z dnia 01.07.2011 r. ("Aneks"). Przedmiotowa umowa dotyczy dystrybucji w Chinach produktów weterynaryjnych wytwarzanych przez Biolek stosowanych w chowie trzody chlewnej (Suilectin oraz Suiacid) i drobiu (Birdacid). Wartość tego kontraktu w oparciu o prognozę sprzedaży Beijing Smile wynosi 1,2 mld USD w okresie 2012-2021 (przy założeniu osiągnięcia 10 % udziału w rynku w 10 roku sprzedaży). W wyniku zawarcia Aneksu Beijing Smile będzie zajmował się - obok sprzedaży i marketingu w Chinach - również wytwarzaniem produktu gotowego Suilectin w oparciu o substancję aktywną wytwarzaną przez Biolek. Suilectin przyczynia się m.in. do skrócenia
okresu produkcyjnego trzody chlewnej i zwiększenia masy ubojowej zwierzęcia, które mają istotny wpływ na poprawę ekonomiki chowu trzody chlewnej. Potwierdzone to zostało w badaniach z wykorzystaniem produktów Biolek prowadzonych przez Beijing Smile w ostatnich miesiącach w Chinach. Zważywszy na fakt, że produkt gotowy Suilectin będzie wytwarzany w Chinach, produkt ten będzie pozycjonowany na rynku chińskim jako wytwarzany lokalnie. Ze względu na szczególne preferencje sprzedażowe dla nowoczesnych dodatków paszowych wytwarzanych w Chinach, a także bardzo dobre wyniki badań przeprowadzonych przez Beijing Smile w Chinach lokalna produkcja wpłynie na: (i) przyspieszenie rozpoczęcia sprzedaży Suilectin w Chinach oraz (ii) pozwoli - w ocenie Beijing Smile - na istotne zwiększenie docelowego udziału w rynku oraz przychodów z tytułu sprzedaży tego produktu na rynku chińskim. Beijing Smile jest największym w Chinach producentem i dystrybutorem enzymu fitazy stosowanego w chowie trzody chlewnej oraz drobiu i posiada w
zakresie tego produktu ok. 50 % udziału w rynku, 2. zawarciu w dniu 30.11.2011 r. przez Biolek z Beijing Eastern Bell Technology Group z siedzibą w Pekinie w Chinach ("Beijing Eastern Bell") umowy w sprawie dystrybucji przez Beijing Eastern Bell produktów weterynaryjnych Biolek stosowanych w chowie krów mlecznych i cieląt (Butyrcow, Calfpower, Milkpower, Calfdiarrstop oraz Calfdiarrprotect). Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia na uzgodnionych warunkach. W oparciu o potencjał rynkowy strony konserwatywnie założyły osiągnięcie przez Beijing Eastern Bell w 10 roku sprzedaży powyższych produktów 5 % udziału w chińskim rynku produktów weterynaryjnych dla krów mlecznych i cieląt, co oznacza, że skumulowana sprzedaż Biolek wyniesie ok. 250 mln USD. Beijing Eastern Bell jest jednym z trzech największych w Chinach dystrybutorów dodatków paszowych stosowanych w hodowli bydła (w tym produktów importowanych od producentów m.in. z UE i Kanady), obecnym na rynku od ponad 10 lat. Beijing
Eastern Bell specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych programów chowu krów mlecznych i cieląt. Chiny są największym na świecie producentem trzody chlewnej (ok. 50 % w światowym rynku ? 800 mln sztuk rocznie) oraz drobiu (ok. 30 % w światowym rynku ? 14,3 mld sztuk rocznie) i czwartym na świecie producentem bydła. Zawarcie przez Biolek wskazanej w pkt. 2 powyżej umowy dystrybucyjnej, zgodnie z zawartą przez Spółkę umową nabycia udziałów w Biolek, o której Spółka informowała w Raporcie, jest zdarzeniem znacząco zwiększającym wartość Spółki i wpływającym na zwiększenie możliwych do uzyskania przez Spółkę przychodów i zysków, będącym podstawą wypłacenia premii dla sprzedawcy udziałów Biolek w wysokości 30 mln PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Adam Polonek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fyi38

Podziel się opinią

Share
d3fyi38
d3fyi38