Trwa ładowanie...
d2u706s
espi

Black Lion Fund - Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta (24/2014)

Black Lion Fund - Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta (24/2014)
Share
d2u706s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2014 z 8 października 2014 r. Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna (?Emitent?), informuje o dokonanej zmianie hipoteki łącznej zabezpieczającej spłatę obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 zł wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2011/12/05/01 z dnia 5 grudnia 2011 r. Zmiana hipoteki łącznej została dokonana na mocy oświadczeń spółek ustanawiających zabezpieczenie w formie aktu notarialnego z dnia 9 października 2014 r. i wynika z zawarcia z SGB-Bank umowy konwersji, na mocy której Emitent zmienił ostatecznie warunki emisji obligacji serii B, o czym informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz 23/2014 z 8 października 2014 r. Na mocy oświadczeń Spółek, w tym spółek zależnych Emitenta dokonano zmian dotychczasowej hipoteki łącznej, polegających na: 1. zmianie zakresu nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, która
aktualnie obciążać będzie następujące nieruchomości: i. nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, składającą się z działek numer 31 oraz 23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00350734/1 przysługującą spółce Mińska Development Sp. z o.o., ii. udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (76 lokali niemieszkalnych), położonych w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169936/1, przysługującym Spółce Mińska Development Sp. z o.o., iii. nieruchomość gruntową położoną w Krakowie, przy ul. Bochenka, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00367845/0, będącej własnością Spółki Cracovia Property Sp. z o.o. iv. prawo wieczystego
użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewidencyjny działki 17/5, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00436382/5, przysługującego spółce Fabryka PZO Sp. z o.o v. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej nr ewidencyjny działki 17/4, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00422581/9, przysługującej spółce Fabryka PZO Sp. z o.o vi. nieruchomość gruntową położoną w Oleśnicy (Kamionka), gmina Chodzież, województwo Wielkopolskie, obejmującej działkę o nr ew. 23/9 o powierzchni 189 574 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chodzieży, prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00029310/1, będącej własnością spółki Recycling Park Sp. z o.o. 2. wpisanie nowej sumy hipoteki łącznej: 74.000.000,00 zł w miejsce
72.800.000,00 PLN. Jednocześnie złożono wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis zmiany oprocentowania Obligacji serii B na oprocentowanie według skali WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. (z dotychczasowych WIBOR 6M + marża 3,10 p.p.). Zgodnie z zawartymi umowami, opisywane zdarzenie jest jednym z etapów uzgodnionych przez Strony, a zmierzających do docelowego ukształtowania zabezpieczeń. W kolejnym etapie, po okazaniu w SGB-Bank potwierdzenia złożenia wniosków w sądach wieczystoksięgowych, zostanie zwolniona hipoteka z części nieruchomości o której mowa w pkt. iii należącej do Cracovia Property Sp. z.o.o., w ten sposób że nieruchomość powstała z wydzielenia działek o nr ewidencyjnych 576/26, 576/42, 576/44, 576/50, 576/14, 576/47, oraz 576/48, wolna będzie od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. Sumaryczna wartość nieruchomości stanowiących docelowe zabezpieczenie spłaty obligacji serii C, wynikająca z operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby zmiany hipoteki, wynosi 78.955.000,00 zł., natomiast wartość
zobowiązań zabezpieczonych wyżej opisaną hipoteką wynosi 58 mln PLN. Spółki Mińska Development sp. z o.o. oraz Cracovia Property sp. z o.o. są spółkami zależnymi Emitenta. Spółki Recycling Park sp. z o.o. oraz Fabryka PZO sp. z o.o. są spółkami zależnymi od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów. Brak jest powiązań między Emitentem a także podmiotami ustanawiającymi zabezpieczenia a SGB-Bankiem S.A., posiadającym obligacje serii B. Całkowita wartość aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia hipoteką łączną przekracza 10% sumy kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion Fund Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
5261029318 010964606
(NIP) (REGON)
d2u706s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2014-10-10 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u706s

Podziel się opinią

Share
d2u706s
d2u706s