Trwa ładowanie...
d2a51p0

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (2/2014)

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (2/2014)

Share
d2a51p0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A. oraz NOVIAN S.A. z dnia 17 marca 2014 roku. Zgodnie z zawiadomieniem NOVIAN POLSKA S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 5.488.588 akcji w dniu 12 marca 2014 roku, zgodnie z umową sprzedaży z dnia 28 lutego 2014 roku. W wyniku powyższego zdarzenia NOVIAN POLSKA S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. Przed powyższym zdarzeniem NOVIAN POLSKA S.A. posiadała bezpośrednio 5.488.588 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprawniających do oddania 5.488.588 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 13,61% w
kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, a także nie posiadała akcji w sposób pośredni. Po wystąpieniu ww. zdarzenia NOVIAN POLSKA S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. Jednocześnie NOVIAN POLSKA S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Zgodnie z zawiadomieniem, NOVIAN EUROPE S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALCK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 14.058.624 akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku w związku z umową sprzedaży zawartą w dniu 10 marca 2014 roku. W wyniku powyższego zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. Przed wystąpieniem ww. zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. posiadała bezpośrednio 14.058.624 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprawniające do oddania 14.058.624 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki stanowiące ok. 34,85% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. NOVIAN S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób pośredni. Po wystąpieniu powyższego zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. Jednocześnie NOVIAN EUROPE S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Zgodnie z zawiadomieniem, MONDRIAN S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 6.674.421 akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 marca 2014 roku. W wyniku powyższego zdarzenia MONDRIAN S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. Przed wystąpieniem ww. zdarzenia MONDRIAN S.A. posiadała bezpośrednio 6.674.421 akcji zwykłych na okaziciela Spółki
uprawniających do oddania 6.674.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących ok. 16,55% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALCK PEARL CAPITAL S.A. MONDRIAN S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób pośredni. Po wystąpieniu ww. zdarzenia MONDRIAN S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. MONDRIAN S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Zgodnie z zawiadomieniem, NOVIAN S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 26.221.633 akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku na podstawie umów sprzedaży przez spółki bezpośrednio zależne od NOVIAN S.A.: NOVIAN POLSKA S.A. (umowa z dnia 28 lutego 2014 roku), NOVIAN EUROPE S.A. (umowa z dnia 10 marca 2014 roku) oraz MONDRIAN S.A. (umowa z dnia 10 marca 2014 roku). W wyniku powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. przekroczyła
pośrednio w dół próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. Przed wystąpieniem powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób bezpośredni, a pośrednio posiadała łącznie 26.221.633 akcji Spółki, w tym poprzez NOVIAN POLSKA S.A. - 5.488.588 akcji, NOVIAN EUROPE S.A. - 14.058.624 akcji oraz MONDRIAN S.A. - 6.674.421 akcji, uprawniających do oddania 26.221.633 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. stanowiących ok. 65,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki. Po wystąpieniu powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. nie posiada akcji Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem NOVIAN S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Zawiadomienie zostało podpisane przez Pana Jarosława Gorczycę, występującego jako Prezes Zarządu NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A. oraz NOVIAN S.A. Jednocześnie Zarząd BLACK PEARL CAPITAL
S.A. informuje, że do transakcji zbycia akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A., o których mowa w otrzymanym zawiadomieniu, doszło na skutek nieuprawnionych zmian w zarządzie spółki NOVIAN S.A., a następnie spółek NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A. Zmiana w zarządzie spółki NOVIAN S.A. została dokonana przez jej wiodącego akcjonariusza ? spółkę SPQR S.A. z rażącym naruszeniem prawa, bowiem osoby działające w imieniu SPQR S.A., a wykonujące przysługujące tej spółce względem NOVIAN S.A. uprawnienia nie miały do takich działań legitymacji materialnej, o czym Zarząd NOVIAN S.A. informował już w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Biorąc pod uwagę powyższe także organy spółki NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych, tj.: NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A. zostały powołane w sposób nieprawidłowy, bowiem osoby działające w imieniu spółki SPQR S.A. nie były do takiego działania uprawnione. Zarząd NOVIAN S.A. podjął
działania w celu przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom czynności podjętych przez wadliwie zmienione organy NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych i poinformował o zaistniałych okolicznościach Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podmioty, z którymi NOVIAN S.A. oraz spółki zależne mają podpisane umowy. Zarząd NOVIAN S.A. rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i uznania czynności podejmowanych w imieniu spółki NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych przez osoby nieuprawnione jako nieważne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

| | | BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowogrodzka | | 50 lok 515 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 619 98 77 | | (22) 619 98 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.blackpearlcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 701-021-10-09 | | 142121110 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0