Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k
espi

BNP PARIBAS PL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (29/2013)

BNP PARIBAS PL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (29/2013)
Share
d2g114k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1-3 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA (NWZ) na 9 października 2013 roku o godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. W Ogłoszeniu podano treść proponowanych zmian w Statucie Banku wraz z dotychczasowym brzmieniem zmienianych postanowień. Treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie byłoby to zabronione przez właściwe przepisy prawa. Niniejszy raport ma wyłącznie charakter informacyjny i stanowi realizację obowiązków raportowych. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB29BNPPLZWOLANIENWZogloszenie_zal1.pdf | Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | RB29_BNPPLZWOLANIENWZprojektyuchwalzal2.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | |
| | RB292013OpiniaZarzadu.pdf | Opinia Zarządu | | | | | | | | | |
| | RB29BNPPLCONVENINGEGMNotice_encl1.pdf | Notice of the Extraordinary General Meeting | | | | | | | | | |
| | RB29_BNPPLCONVENINGEGMResolutionsdraft_encl2.pdf | Draft Resolutions for the Extraordinary General Meeting | | | | | | | | | |
| | RB29_2013_Opinion of the Board of Executives.pdf | Opinion of the Board of Executives | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 29/2013BNP Paribas Bank Polska SA convenes the Extraordinary General MeetingThe Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: the Bank) hereby announces that acting under article 399 para. 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and para. 10 sections 1-3 of the Bank’s Statute, the Board convenes the Extraordinary General Meeting for 9 October 2013 at 12.00 a.m.The Extraordinary General Meeting shall be held in Warsaw in the Bank’s Head Office at ul. Suwak 3.The full text of the Notice of the Extraordinary General Meeting constitutes Enclosure No. 1 hereto.The Notice covers the contents of the recommended amendments to the Bank’s Statute and the existing wording of the provisions to be amended.The text of Draft Resolutions to be matters for consideration at the Extraordinary General Meeting constitutes Enclosure No. 2 hereto.Legal basis: §38, item 1, section 1-3 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding the current and
periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, as amended) Disclaimer:Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where it would be prohibited by relevant regulations.This report is for informational purposes only and it constitutes a fulfillment of regulatory disclosure obligations.This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities in any jurisdiction. | |

d2g114k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k