Trwa ładowanie...
d1ro2yl

BOMI - Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii N oraz O (47/2011)

BOMI - Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii N oraz O (47/2011)

Share
d1ro2yl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii N oraz O | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 1064/11 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.: 1) 596.948 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N; 2) 308.536 (trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii O - spółki BOMI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczenia ich kodem PLBOMI000017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBOMI000017. Zarejestrowanie w/w akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa powyżej, pod kodem PLBOMI000017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ro2yl

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marek Romanowski Prezes Zarządu
2011-11-25 Jerzy Falkin Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ro2yl

Podziel się opinią

Share
d1ro2yl
d1ro2yl