Trwa ładowanie...
dxpvxsd

BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dxpvxsd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 4 878 036 4 332 124 1 168 784 1 046 381
Zysk na działalności operacyjnej 147 738 265 546 35 398 64 140
Zysk brutto przed opodatkowaniem 114 009 240 004 27 317 57 971
Zysk netto z działalności kontynuowanej 96 849 218 030 23 205 52 663
Zysk netto 74 009 211 362 17 733 51 052
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138 704 116 345 33 234 28 102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 100 367 -217 949 - 24 048 -52 643
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 659 105 832 -11 419 25 563
Przepływy pieniężne netto, razem -9 322 4 228 -2 234 1 021
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 174 789 891 2 030 899 818 2 174 789 891 2 030 899 818
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,03 0,08 0,01 0,02
stan na: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa 2 780 371 2 722 281 680 097 616 347
Zobowiązania długoterminowe 289 455 318 793 70 803 72 177
Zobowiązania krótkoterminowe 1 295 853 1 224 378 316 974 277 209
Kapitał własny 1 195 063 1 179 110 292 320 266 960
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 661 257 670 404 161 748 151 785
Kapitał akcyjny 234 807 234 807 57 435 53 162
Liczba akcji 2 156 715 692 2 201 634 699 2 156 715 692 2 201 634 699
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,31 0,30 0,07 0,07
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 793 495 767 746 190 122 185 441
Zysk na działalności operacyjnej 60 719 98 264 14 548 23 735
Zysk brutto przed opodatkowaniem 46 713 50 644 11 192 12 233
Zysk /strata netto 37 410 43 703 8 963 10 556
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 230 63 506 3 170 15 339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 236 -194 649 -7 963 -47 015
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 491 122 220 4 670 29 521
Przepływy pieniężne netto, razem -515 -4 154 -123 -1 003
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 174 789 891 2 030 899 818 2 174 789 891 2 030 899 818
Rozwodniony zysk za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,02 0,00 0,01
stan na: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa 1 037 224 959 379 253 712 217 211
Zobowiązania długoterminowe 153 038 93 023 37 434 21 061
Zobowiązania krótkoterminowe 413 017 401 685 101 027 90 945
Kapitał własny 471 169 464 671 115 251 105 205
Kapitał akcyjny 234 807 234 807 57 435 53 162
Liczba akcji (z PPA) 2 156 715 692 2 201 634 699 2 156 715 692 2 201 634 699
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,22 0,21 0,05 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr42012 GK BRS.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK Boryszew za 4 kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd