Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BORYSZEW - Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku (81/2013)

BORYSZEW - Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku (81/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 11.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o. (jako Spółkami Przejmowanymi). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Załączniku nr 4 do planu połączenia. Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej przedstawiamy treść projektowanych zmian: Ad. 7. Porządku obrad ? Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności: - PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji, - PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych., Ad. 8. Porządku obrad ? Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności: - PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, - PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, - PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i
wierceń geologiczno-inżynierskich, - PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - PKD 43.31.Z Tynkowanie, - PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, - PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, - PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 listopada 2013 roku. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 listopada 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. 7 listopada 2013r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: mgoczynska@boryszew.com.pl Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: mgoczynska@boryszew.com.pl Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia ? do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie ? osobno dla
każdego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: mgoczynska@boryszew.com.pl najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia. 4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e ? mail wskazany w punkcie 3. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. 5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym
Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia ? jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.ir.boryszew.com.pl). Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu
akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży
po stronie Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, w dniach 20 ? 22 listopada 2013 roku. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at