Trwa ładowanie...
d1ywvlc

BOŚ miał 12,9 mln zł straty w I kw., liczy na poprawę w kolejnych kwartałach

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Jednocześnie BOŚ przypomina, że kilka dni temu sfinalizował wykup 5-letnich euroobligacji w kwocie 250 mln euro. Transakcja ta istotnie wpłynie na zmniejszenie kosztów finansowania banku i będzie miała pozytywny wpływ na wyniki kolejnych kwartałów, podkreśliła instytucja.

Share
d1ywvlc

"Grupa BOŚ S.A. wykazała stratę netto w okresie I kwartału 2016 r. w wysokości -12,9 mln zł wobec straty netto -0,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. W związku z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych, wynik Grupy został obciążony podatkiem bankowym za miesiące luty i marzec br. Natomiast w okresie realizacji programu postępowania naprawczego wynik banku nie będzie obciążony tym podatkiem" - czytamy w raporcie. BOŚ podkreślił, że nie będzie już ponosił kosztów z tytułu podatku bankowego, co wpłynie pozytywnie na wynik w przyszłych okresach.

Do straty netto w I kw. br. w znacznej mierze przyczyniło się do tego obciążenie wyniku podatkiem bankowym za luty i marzec w wysokości 9,6 mln zł, podkreśliła instytucja.

Ze względu na powstanie straty bilansowej w 2015 r. oraz w związku wymaganiami określonymi w art. 142 Prawa bankowego, w dniu 30 marca 2016 r., bank przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdzony przez radę nadzorczą program postępowania naprawczego. Ponadto, bank opracował ramową strategią działania BOŚ na lata 2016-2020, przy zachowaniu spójności z programem naprawczym pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Priorytetowym celem BOŚ na lata 2016-2020 będzie wzrost rentowności banku do poziomu wyższego od średniej rentowności w sektorze bankowym, przypomniano także.

d1ywvlc

Ogólne koszty administracyjne Grupy wzrosły o 10,8% wobec pierwszego kwartału ub.r., głównie na skutek podatku bankowego (9,6 mln zł) i kosztów składki na rzecz BFG (wzrost o 1,2 mln zł r/r). Spadek kosztów amortyzacji o 2,3 mln zł wynikał głównie ze spadku kosztów amortyzacji w Banku. Koszty rzeczowe Grupy spadły o 4,2%, tj. o 1,2 mln zł, głównie na skutek spadku kosztów utrzymania pomieszczeń oraz kosztów IT, podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 70,68 mln zł wobec 59,84 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 26,61 mln zł wobec 26,64 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2016 r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik z tytułu odsetek w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., na skutek wzrostu o 6% przychodów przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 0,9%. Przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek wzrosły o 12,8%, tj. o 15,9 mln zł, przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,7 mld zł, tj. o 13,9%. Koszty odsetkowe obniżyły się o 0,9 mln zł, podał też bank.

"Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji nieznacznie spadł o 0,1% w I kwartale 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., głównie na skutek niższych przychodów prowizyjnych od kredytów oraz od gwarancji i akredytyw, przy wzroście prowizji z operacji papierami wartościowymi. Koszty z tytułu opłat i prowizji obniżyły się głównie na skutek m.in. niższych opłat od rachunków bieżących, w tym kosztów premii od rachunków Konto Bez Kantów. Było to efektem zmian w systemie premiowym oraz spadającej liczby tych rachunków na rzecz nowych Kont Bez Kosztów" - czytamy dalej w raporcie.

d1ywvlc

Instytucja wskazała w komunikacie poświęconym wynikom, że rośnie zaangażowanie Grupy BOŚ, w tym jej wiodącego podmiotu - Banku Ochrony Środowiska - na polu finansowania projektów proekologicznych.

"Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2016 r. wynosiło blisko 5 mld zł, co stanowiło 33,9% salda kredytów ogółem. W skali całej Grupy łączne przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek zwiększyły się o 12,8%, czyli o 15,9 mln zł, przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,7 mld zł, tj. o 13,9%" - czytamy w komunikacie.

Suma bilansowa Grupy na dzień 31 marca 2016 r. wyniosła 22,07 mld zł i była wyższa o 5,5% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 14,49 mln zł wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej.

d1ywvlc

Dwa dni temu BOŚ informował, że sfinalizował wykup 5-letnich euroobligacji w kwocie 250 mln euro. "Transakcja ta istotnie wpłynie na zmniejszenie kosztów finansowania banku i będzie miała pozytywny wpływ na wyniki kolejnych kwartałów" - podkreślono w komunikacie.

"Wykup euroobligacji ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6% pozwoli na obniżenie kosztu finansowania banku. Środki na działalność będziemy pozyskiwać na rynku depozytów złotowych. Koszt takiego finansowania wynosi dziś poniżej 3% i to nawet po dołożeniu dodatkowych wydatków związanych z transakcjami typu swap" - powiedział p.o, prezesa Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.

Intencją zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi BOŚ dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, przypomniano także w komunikacie. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Banku z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu. Proces dokapitalizowania ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2016 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc