Trwa ładowanie...
d2u0zj1
d2u0zj1
espi

BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.35 (59/2014)

BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.35 (59/2014)
Share
d2u0zj1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.35 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii KT.1.35 w wysokości 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 182/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. z uzupełnieniem dokonanym Uchwałą Zarządu Banku nr 257/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., przeprowadzona w ramach Sub-Programu obligacji krótkoterminowych i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona Uchwałą Zarządu Banku nr
166/2011 z dnia 19 lipca 2011r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych. Emisja obligacji serii KT.1.35 zorganizowana została przy udziale mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie. 1) Cel emisji obligacji serii KT.1.35. Cel nie został określony. 2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.35 Emisja KT.1.35 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 19 listopada 2014 r. Obligacje są nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie mającymi formy dokumentu, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności. 3) Wielkość emisji serii KT.1.35. Emisja obejmuje 50.000 sztuk obligacji serii KT.1.35 o łącznej wartości 50.000.000 złotych. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.35. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 988,32 złotych. 5) Warunki wykupu. Dniem wykupu obligacji jest 19 maja 2015 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty
pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji. Warunki wcześniejszego wykupu: Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli: - nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie ?poziom inwestycyjny? oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody?s Investor Services), BBB- (Standard & Poor?s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited); - rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Zgodnie ze skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni
dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 30 września 2014 r. wynosi 17 296 mln PLN (słownie siedemnaście miliardów dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Nie dotyczy. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.
10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 32
(ulica) (numer)
22 850 87 51 22 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0zj1

Podziel się opinią

Share
d2u0zj1
d2u0zj1