Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii I (65/2012)

BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii I (65/2012)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii I w wysokości 53.100.000 (pięćdziesięciu trzech milionów stu tysięcy) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 358/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych Organizatorem i depozytariuszem emisji obligacji serii I jest BRE Bank SA z
siedzibą w Warszawie. 1. Cel emisji obligacji serii I Cel nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii I Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, prowadzone w ewidencji BRE Banku S.A. Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 18 grudnia 2012 r. Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. 3. Wielkość emisji serii I Emisja obejmuje 53 100 sztuk obligacji serii I o łącznej wartości 53.100.000 (pięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) złotych. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii I Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 złotych. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii I Warunki wykupu: Dniem wykupu obligacji jest 18 grudnia 2014 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w
dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki. Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru: KO = SP x WN x LD / 365 gdzie: KO ?
oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek; SP ? oznacza ustaloną stopę procentową; WN ? oznacza wartość nominalną obligacji; LD ? oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia; Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Warunki wcześniejszego wykupu: Ponadto posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi: - obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny" oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody?s Investor Services), BBB- (Standard & Poor?s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited); - rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych. Płatności: Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Depozytariusza. Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia
praw. Dzień Ustalenia Prawa: godz. 16.30 w dniu przypadającym na 2 (dwa) Dni Robocze przed Dniem Płatności, a w przypadku Natychmiastowego Wykupu Obligacji, dzień, w którym Emitent otrzyma żądanie natychmiastowego Wykupu Obligacji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. Poniższa tabela określa dzień płatności odsetek dla poszczególnych okresów odsetkowych: Numer okresu odsetkowego Dzień płatności odsetek 1 18 czerwca 2013 2 18 grudnia 2013 3 18 czerwca 2014 4 18 grudnia 2014 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu
całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 30 września 2012 r., łączna wartość zaciągniętych zobowiązań BOŚ S.A., wynosi 14 903 mln PLN (słownie: czternaście miliardów dziewięćset trzy miliony złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia
niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie
dotyczy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg