Trwa ładowanie...
d3vc509

Bowim - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Bowim - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Share
d3vc509
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Przychody z działalności operacyjnej 390 707 338 222 94 508 80 982
Koszt działalności operacyjnej 386 351 333 908 93 454 79 949
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 357 4 314 1 054 1 033
Zysk (strata) brutto 1 719 1 831 416 438
Zysk (strata) netto 1 151 1 438 278 344
Aktywa razem 341 507 336 900 81420 80 163
Zobowiązania razem 262 325 253 250 62542 59 848
W tym zobowiązania krótkoterminowe 208 286 203 101 49658 47 522
Kapitał własny 79 182 83 650 18878 20 315
Kapitał podstawowy 1 951 1 951 465 469
Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,06 4,29 0,97 1,03
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 0,07 0,01 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 986 11 526 2 415 2 760
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 164 -1 165 -282 -279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 211 -10 451 -777 -2 502
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z działalności operacyjnej 416 718 374 339 100 800 89 589
Koszt działalności operacyjnej 413 918 371 472 100 123 88 903
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 800 2 866 677 686
Zysk (strata) brutto 734 1 120 178 268
Zysk (strata) netto 262 820 63 196
Aktywa razem 338 842 326 558 80 784 78 483
Zobowiązania razem 237 031 219 029 56 511 52 640
W tym zobowiązania krótkoterminowe 208 315 197 291 49 665 47 415
Kapitał własny 101 811 107 529 24 273 25 843
Kapitał podstawowy 1 951 1 951 465 469
Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,22 5,51 1,24 1,32
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 0,04 0,00 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 947 8 124 1 922 1 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -824 99 -199 24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 661 -8 220 -402 -1 967
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-09-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PRO AUDYT Sp. z o.o., 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1A/3, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d3vc509

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 2015-09-01 o treści:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Bowim") informuje, iż w opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2015 roku raporcie okresowym za I półrocze 2015 roku, w sprawozdaniu finansowym Spółki „Bowim” SA po wprowadzeniu, omyłkowo zamieszczone zostały skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” za I półrocze 2015 roku.
Plik Opis
sprawozdanie finansowe Bowim SA za I półrocze 2015.pdf Sprawozdanie finansowe "Bowim" SA za I półrocze 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Raport niezależnego biegłego rewidenta Bowim SA IH 2015.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta "Bowim" SA z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego "Bowim" S.A. za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK Bowim IH 2015.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta GK "Bowim" z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK "Bowim" za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
sprawozdanie finansowe Bowim SA za I półrocze 2015.pdf Sprawozdanie finansowe "Bowim" SA za I półrocze 2015 r.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Bowim za I półrocze 2015.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK "Bowim" za I półrocze 2015 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Bowim w I półroczu 2015.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK "Bowim" w I półroczu 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509