Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

Bowim - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat ?Stal S.A. (36/2014)

Bowim - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat ?Stal S.A. (36/2014)
Share
dwyes71

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat ?Stal S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu datowanej na dzień 05 maja 2014 roku umowy o współpracy handlowej zawartej pomiędzy spółką Passat ? Stal S.A. z siedzibą w Białej k/Płocka, będącą spółką zależną od BOWIM S.A. a Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wzajemna sprzedaż wyrobów hutniczych. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 98 250 tys. zł. Przewidywany termin wykonania umowy : 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży. Umowa wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowień o umorzeniu postępowań w sprawach zawisłych pomiędzy stronami wskutek zawartych ugód (warunek zawieszający). Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych na mocy, których : Passat-Stal zapłaci Konsorcjum Stali następujące kary umowne: 1) za opóźnienie w sprzedaży przekraczające 2 miesiące Passat-Stal jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł za każdą niesprzedaną w danym miesiącu tonę wyrobów jednak
nie więcej niż 25 tys. zł miesięcznie, 2) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Passat-Stal, Passat ? Stal jest zobowiązany do zapłaty kary uzależnionej od stopnia realizacji umowy do maksymalnej kwoty 1,2 mln zł. Roszczenia o zapłatę kar umownych, nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków dla tego typu umów. Spółka Passat ? Stal S.A. należy do grupy kapitałowej BOWIM. Umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej BOWIM za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn.
zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71