Trwa ładowanie...
d3stpzl
d3stpzl
espi

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4/2015)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3stpzl

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| | | | | | |
| | Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2015-03-31 | | | |
| | Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2015-03-31 | | | |
| | | | | | |
| | Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | | |
| | lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | |
| | | - | - | - | |
| | | | | | |
| | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu (Fundusz), zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 31 marca 2015 roku. 2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zrealizowane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w czwartym Dniu Giełdowym poprzedzającym Dzień Wykupu. Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Terminy składania żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestników zostały określone szczegółowo przez dany
dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne lub przez Sponsora Emisji. 3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie Banku BPH SA), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-13
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3stpzl

Podziel się opinią

Share
d3stpzl
d3stpzl