Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (127/2010)
Share
d2hcx6o
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Bank BPH SA jest podmiotem dominującym w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz pełni funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów Funduszu
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu Bank BPH SA Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
podstawowe dane o osobie
TRUE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Bank BPH SA posiada bezpośrednio 100% udziałów w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp zo.o. BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp zo.o jest bezpośrednio uprawniona do wykonywania większości (50,14%), 250.247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa
szczegółowy opis warunków umowy zostały podane w bloku Informacje o zdarzeniu
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Zbycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2010-11-30
sposób Transakcja zbycia obligacji skarbowych nabytych w dniu 29 listopada 2010 r. z przyrzeczeniem ich odkupienia (o transakcji nabycia Fundusz informował raportem bieżącym nr 126/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.)
podstawowa charakterystyka aktywów Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe DS1020 kod ISIN PL0000106126 o terminie wykupu 25 października 2020r o wartości nominalnej 26 000 000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych).
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyteaktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawemrzeczowym na aktywach 24 546 184,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgachrachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 24 546 184,00
źródło finansowania nabycia aktywów -
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 127 / 2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2010-11-30
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
141527117 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2hcx6o

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o