Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (16/2013)
Share
d465hqn

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | | |
| | waluta | PLN | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka Komdandytowo-Akcyjna | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | | |
| | nazwa podmiotu | | FSN sp z o.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca) | | | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | | | |
| | | | | | | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2013-09-13 | | | | |
| | przedmiot umowy | W dniu 13 września 2013 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 13 września 2013 r. dokonał spłaty kwoty 185.000,00 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt pieć tysięcy euro 00/100) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5.800.000,00 EUR (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia 12 września 2013 r. wynosi 781.403,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote 00/100). | | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Pożyczkobiorca dokonywał częściowych spłat pożyczki, udzielonej przez Fundusz, w dniu: - 21 marca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 6/2011 z dnia 21 marca 2011 r.), - 29 czerwca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.), - 12 grudnia 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.), - 5 kwietnia 2012 r. ( o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 8/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r.), - 19 września 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 31/2012 z dnia 20 września 2012 r.), - 29 listopada 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 41/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.), - 13 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 10/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.) oraz - 26 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.), - 18
lipca 2013 r . (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 14/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.). - 23 lipca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 15/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.). Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. | | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach. | | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | | |
| | - określenie warunku | | | | | |
| | - charakter warunku | | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | | |
| | - określenie terminu | | | | | |
| | - charakter terminu | | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-09-13
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
141527117 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d465hqn

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn