Trwa ładowanie...
d3rz759

BRE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

BRE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

Share
d3rz759
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek 3 421 704 3 453 207 854 486 795 560
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 178 745 1 001 287 294 362 230 679
Wynik na działalności handlowej 410 672 406 374 102 555 93 622
Wynik na działalności operacyjnej 872 511 209 389 217 888 48 240
Zysk brutto 872 511 209 389 217 888 48 240
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 641 602 128 928 160 224 29 703
Zysk netto przypadający na udziały mniejszości 19 263 1 595 4 810 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 155 672 -670 775 -288 601 -154 535
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 763 -126 806 -33 404 -29 214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 737 505 -983 417 184 174 -226 562
Przepływy pieniężne netto, razem -551 930 -1 780 998 -137 831 -410 311
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,49 4,34 4,37 1,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,48 4,34 4,37 1,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Aktywa razem 90 051 459 81 023 886 22 738 545 19 722 478
Zobowiązania wobec banku centralnego 79 2 003 783 20 487 752
Zobowiązania wobec innych banków 28 727 008 25 019 805 7 253 745 6 090 211
Zobowiązania wobec klientów 47 420 057 42 791 387 11 973 855 10 416 091
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA 6 909 303 4 120 187 1 744 641 1 002 918
Udziały mniejszości 167 982 150 967 42 416 36 748
Kapitał akcyjny 168 347 118 764 42 509 28 909
Liczba akcji 42 086 674 29 690 882 42 086 674 29 690 882
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 164,17 138,77 41,45 33,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 164,05 138,59 41,42 33,73
Współczynnik wypłacalności 15,90 11,50 15,90 11,50
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek 2 973 672 2 865 773 742 601 660 225
Przychody z tytułu opłat i prowizji 894 050 777 932 223 267 179 222
Wynik na działalności handlowej 392 518 385 267 98 022 88 759
Wynik na działalności operacyjnej 681 961 98 878 170 303 22 780
Zysk brutto 681 961 98 878 170 303 22 780
Zysk netto 517 724 57 143 129 289 13 165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 616 012 -2 076 159 -653 284 -478 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 819 -49 500 -27 674 -11 404
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 143 949 191 435 535 398 44 103
Przepływy pieniężne netto, razem -582 882 -1 934 224 -145 560 -445 612
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 14,11 1,92 3,52 0,44
Rozwodniny zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 14,10 1,92 3,52 0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Aktywa razem 83 520 654 72 607 181 21 089 477 17 673 721
Zobowiązania wobec banku centralnego 79 2 003 783 20 487 752
Zobowiązania wobec innych banków 24 880 962 19 184 949 6 282 595 4 669 916
Zobowiązania wobec klientów 47 067 347 42 414 412 11 884 793 10 324 330
Kapitał własny 6 530 958 3 813 626 1 649 107 928 296
Kapitał akcyjny 168 347 118 764 42 509 28 909
Liczba akcji 42 086 674 29 690 882 42 086 674 29 690 882
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 155,18 128,44 39,18 31,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 155,07 128,28 39,16 31,23
Współczynnik wypłacalności 16,91 11,73 16,91 11,73
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:
0000165290RaportGrupyBREBankuSAzaIVkwartal2010.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

Załączniki:
0000165290RaportGrupyBREBankuSAzaIVkwartal2010.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport_ GrupyBREBankuSAzaIVkwartał_2010.pdf

Załączniki:
0000165290RaportGrupyBREBankuSAzaIVkwartal2010.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-02-09 | | | | | | | |
| | | BRE BANK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRE | | BANKI(BAN) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 829-00-00 | | (22) 829-00-33 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.brebank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

Załączniki:
0000165290RaportGrupyBREBankuSAzaIVkwartal2010.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku
2011-02-09 Karin Katerbau Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-09 Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-09 Przemysław Gdański Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-09 Hans-Dieter Kemler Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-09 Jarosław Mastalerz Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-09 Christian Rhino Członek Zarządu / Dyrektor Banku

Załączniki:
0000165290RaportGrupyBREBankuSAzaIVkwartal2010.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

Podziel się opinią

Share
d3rz759
d3rz759