Trwa ładowanie...
d3hou44
espi

BRE - Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych (97/2012)

BRE - Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych (97/2012)

Share
d3hou44

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy BRE Banku SA z jedną ze spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w okresie od 11 czerwca 2012 r. Bank zawarł kilka umów z jednym z klientów Banku, będącym spółką zależną od Banku ("Spółka"), których łączna wartość wyniosła 890.920.000 zł. Umowami o największej wartości były: I. Umowa pomiędzy Bankiem a Spółką z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie subemisji usługowej ("Umowa subemisji I"). W ramach Umowy subemisji I Bank zobowiązał się objąć w dniu 15 czerwca 2012 r. 6-letnie hipoteczne listy zastawne - emitowane przez Spółkę - do kwoty 200.000.000 zł. W ramach Umowy subemisji I, oprocentowanie listów zastawnych oraz warunki wynagrodzenia Banku zostały określone na warunkach rynkowych. Ww. listy zastawne mają być notowane na rynku regulowanym. Umowa subemisji I obowiązywała do dnia 18 czerwca 2012 roku. Umowa subemisji I przewidywała standardowe dla tego typu umów warunki zawieszające wykonanie zobowiązania Banku do objęcia listów zastawnych emitowanych przez Spółkę jak również standardowe w tego typu umowach
warunki umożliwiające wypowiedzenie umowy. Warunki zawieszające ww. umowę zostały spełnione. Umowa subemisji I nie przewidywała kar umownych. II. Roczna umowa depozytowa na kwotę 200 mln PLN zawarta w dniu 23 lipca 2012 r. Oprocentowanie umowy zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku. Umowa nie zawiera warunków zawieszających, rozwiązujących oraz kar umownych. Łączna wartość ww. umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Banku. Dodatkowa podstawa Prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hou44

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hou44

Podziel się opinią

Share
d3hou44
d3hou44