Trwa ładowanie...
d23lava

BUDIMEX - Droga ekspresowa S5 Poznań ? Wrocław ? wybór oferty Budimeksu SA (44/2014)

BUDIMEX - Droga ekspresowa S5 Poznań ? Wrocław ? wybór oferty Budimeksu SA (44/2014)

Share
d23lava

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Droga ekspresowa S5 Poznań ? Wrocław ? wybór oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | rb bx/44/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Heilit+Woerner Sp. z o.o. (partner konsorcjum z udziałem 50%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań ? Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) ? węzeł Widawa Wrocław zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700?. Wartość oferty: 468 500 000,00 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca) Okres gwarancji: 10 lat Warunki finansowe: Zaliczka: od 1% do 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto Płatność: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10%
zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto Wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 1. 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od umowy, a w przypadku odstąpienia od części robót ? w wysokości 15% wartości tych robót. 2. Za przekroczenie czasu na ukończenie - 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, 0,03% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu, 0,05% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia. 3. Za niewykonanie każdej z wymaganych minimalnych ilości wykonania (kamienie milowe) w ustalonym terminie - 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących wymaganej minimalnej ilości wykonania naliczane będą oddzielnie. 4. Za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców, usługodawców w wysokości 30 000 PLN za każdego niezgłoszonego podwykonawcę,
dostawcę, lub usługodawcę. 5. Za wykonanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody zamawiającego ? w wysokości 10% wartości wykonywanych przez podwykonawców robót. Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava