Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

BUMECH S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (59/2013)

BUMECH S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (59/2013)
Share
dp05es6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 20.06.2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało na nową kadencję Rady Nadzorczej Emitenta pięciu członków w osobach Panów: Tomasza Demendeckiego, Roberta Fijołka, Adama Konopki, Piotra Kwaśniewskiego oraz Pawła Ruki. Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenie, w którym informują iż: ? nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; ? nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; ? nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy zawodowe ww. osób zawiera załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał_życiorysy.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-06-20 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6