Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
15-03-2013 15:32

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (43/2013)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (43/2013)

Share
d4e9e3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
informuje, iż 15.03.2013 roku została zawarta umowa o zamówienie publiczne pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: Zamawiający) a Konsorcjum złożonym z: Emitenta jako Lidera oraz TECHGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu jako członka konsorcjum (podmioty zwane dalej łącznie "Wykonawcą"). Przedmiotem umowy jest realizacja robót górniczych na Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w okresie 28 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z podziałem na trzy etapy realizacji. Wartość umowy/kontraktu wynosi 39.430.570,00 zł netto i taką też kwotę otrzyma Emitent od Zamawiającego. Z ustaleń między członkami konsorcjum wynika, iż BUMECH S.A. pozyska z tej kwoty ok. 43%. Umowa z Zamawiającym zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych: 1. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,01% ceny brutto kontraktu za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie 2.
Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,01% ceny brutto kontraktu za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia usterki w przedmiocie umowy, stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej po odbiorze 3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto kontraktu 4. Zapłata kar umownych określonych w pkt. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy. 5. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek maszyn i urządzeń, użytych do wykonania przedmiotu umowy, nie powstałych z winy Zamawiającego ani siły wyższej, koszty związane z tym uszkodzeniem ponosi Wykonawca. 7. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów BHP, które zagrażają
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% ceny brutto kontraktu. Warunki nie odbiegają od standardowych przewidzianych dla tego typu umów. Jednocześnie Spółka informuje, iż od dnia 15.02.2013 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 27/2013 zawarła z Zamawiającym umowę jednostkową o wartości 4 020 049,00 zł netto. Łączna wartość opisanych powyżej umów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania ich za umowę znaczącą Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-03-15 Dariuz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w