Trwa ładowanie...
d1nn8gs

BUMECH S.A. - Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki (12/2013)

BUMECH S.A. - Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki (12/2013)

Share
d1nn8gs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wydanie dokumentów akcji serii E, zmiana Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że dnia 01 lutego 2013 roku na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) ? po wcześniejszym objęciu wszystkich warrantów serii B - nastąpiło wydanie 1 375 000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Akcje serii E w łącznej liczbie 1 375 000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk zostały objęte i w całości opłacone przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. Na mocy art. 452 § 1 ksh wydanie akcji serii E jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1 375 000,00 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w wyniku emisji 1 375 000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1 375 000,00 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy)
złotych. W związku z powyższym od dnia 01 lutego 2013 roku kapitał zakładowy BUMECH S.A. wynosi 7 753 259,00 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych. W wyniku wydania akcji serii E doszło do zmiany § 4 ust. 1 Statutu Emitenta w ten sposób, że: jego dotychczasowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 378 259,00 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 6 378 259 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz c) 428 000
(czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz d) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz e) 1 070 230 (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." zmienia się na: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 753 259,00 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 7 753 259 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz c) 428 000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz d) 600 000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz e) 2 445 230 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-02-01 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs