Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

BZWBK - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji BZWBK (33/2012)

BZWBK - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji BZWBK (33/2012)
Share
d3vwayo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji BZWBK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 28 sierpnia 2012 r. (raport bieżący nr 32/2012) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2012 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW Nr 620/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku, w dniu 30 sierpnia 2012 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 1 561 618 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Łączna liczba akcji Spółki oznaczonych kodem PLBZ00000044 po rejestracji wyniesie: 74 637 631 sztuk. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 29-08-2012 Statement of the KDPW Operations Department re: registration of BZ WBK shares Current report no. 33/2012 With reference to the information provided on 28 August 2012 (current report no. 32/2012), Bank Zachodni WBK S.A. (“the Company”) hereby informs that on 28 August 2012 it received the statement from the Operations Department of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository of Securities, “KDPW”) stating that in accordance with the Resolution no. 620/2012 of KDPW Management Board, dd. 22 August 2012, KDPW will register 1 561 618 ordinary bearer shares, series I, with the par value of PLN 10 (ten PLN) each, on 30 August 2012. The total number of Company shares coded PLBZ00000044 after the registration: 74 637 631. Legal grounds: Par. 34(1)(1) of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009, on the current and periodic financial information provided by issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws, 2009, no. 33, item 259). | |

d3vwayo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo